HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

WAWRO Stanisław, GRUSKA Radosław, KUNICKA-STYCZYŃSKA Alina
(Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Polska)


Vplyv úderov elektrického napätia na mikroflóru charakteristickú pre koreň cukrovej repy
The Influence of Pulsed Electric Fields on the Typical Microflora of Sugar-Beet Root


In article was presented the effect of pulsed electric fields (PEF) on the survival selected microflora that is characteristic of the roots of sugar beet. The survival of microorganism were determined dependig on the value electric field, the number of pulses, volume and type of the medium that was undergone of PEP and the type of mixture used to prepare the suspension. The sensitivity of microorganisms to the PEF is varies. Among of the studied organisms, the most sensitive was Escherichia coli (reduction of the number cells of 2.4 log cfu/ml). A similar change in the number of bacterias was observed in the case of Bacillus substilis. Analysis of the results obtained showed that the use of PEF with a value of 2–60 kV/cm for the processing of sugar beet does not provide the desired microbiological purity. In sugar industry this method of microorganisms destruction may be used as additional process, not as the main method of sterilization.

Key words: pulsed electric fields, sugar beet roots, bacteria, yeast, mildew.

Študoval sa vplyv bleskových úderov elektrického napätia na prežitie vybranej mikroflóry charakteristickej pre koreň cukrovej repy. Prežitie mikroorganizmov závisí od hodnoty elektrického poľa, počtu elektrických výbojov, obsahu média podrobovaného výbojom ako aj od druhu zmesi slúžiacej na prípravu suspenzie. Citlivosť sledovaných mikroorganizmov na účinok bleskových úderov elektrického poľa je rozličná. Spomedzi sledovaných mikroorganizmov najväčšiu citlivosť vykázali tyčinky Escherichia coli (redukcia počtu buniek o 2,4 log jkt/ml). Podobná zmena počtu baktérii bola aj v prípade Bacillus subtilis. Analýza získaných výsledkov ukázala, že použitie bleskových napäťových výbojov elektrického poľa v rozsahu 2–60 kV/cm na spracovanie koreňov cukrovej repy nespĺňa predpokladanú mikrobiologickú čistotu. Takýto zásah môžeme označiť iba za pomocný, ale nie zásadný účinok.

Kľúčové slová: napäťové výboje, korene cukrovej repy, baktérie, kvasinky, plesne.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (4): 144–149.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz