HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SMATANA Jozef, MACÁK Milan, DEMJANOVÁ Eva
(Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)


Regulácia zaburinenosti repy cukrovej v agroklimatických podmienkach juhozápadného Slovenska
Weed Control in Sugar Beet in Agro-climatic Conditions of southwestern Slovakia


A six year field study (2002–2007) was conducted in southwestern Slovakia to investigate the weed density and diversity and effect of herbicides control in sugar beet fields after cereals forecrops. An actual weed infestation was evaluated before herbicides application and 3–4 week after T3 term application of herbicides. Screening of each field was made on the quadrant of 1 m2 area covers rows and inter-rows cultivation with four replications. The year has insignificant influence on variability of the most dangerous weed species in canopy of sugar beet during 2002–2007. Weed species genotypes and herbicides treatments were the most important factors in determining weed density. They accounted for 65% of the variance in weed density. Weed infestastion in general was was high, 18.6 pieces per square meter. Weed diversity varied from 19 to 28 species each year of evaluation, totally 32 weed speceis occured. Chemical weed control was used in three applications term T1–T3 with a.i. as follows: phenmedipham, desmedipham, ethofumesate, triflusulfuron-methyl, clopyralid and haloxyfop-methyl. Efficiency of herbiciedes control was more than 90 %. Heavy infestation of Persicaria spp., Chenopodium spp. and Echinochloa crus-galli and medium infestation of perennial weed Cirsium arvense and late spring annual weeds Atriplex spp. was noted.

Key words: herbicides, sugar beet, weed control weed density, weed diversity.

V šesťročných poľných pokusoch v regióne juhozápadného Slovenska sme sledovali početnosti a druhového zloženia burín v porastoch repy cukrovej a hodnotenie účinnosti použitej herbicídnej ochrany v prevádzkových podmienkach VPP Kolíňany v pestovateľských ročníkoch 2002–2007. Aktuálna zaburinenosť bola hodnotená pred aplikáciou a 3–4 týždne po poslednej aplikácii herbicídov. Hodnotenie bolo robené na snímke 1 m2 v štyroch opakovaniach. Podmienky ročníka nemali preukazný vplyv na výskyt najnebezpečnejších burín v repe cukrovej. Početnosť burín bola na 65 % ovplyvnená druhovým zložením a herbicídnou kontrolou. Celková zaburinenosť bola vysoká, s priemerným počtom 18,6 rastlín na  1 m2. Diverzita druhov bola v intervale 19–28 druhov. Celkovo bolo za sledované obdobie identifikovaných 32 druhov burín. Chemická regulácia porastov repy pozostávajúca s troch termínov aplikácie herbicídov na báze účinných látok phenmediphan, desmediphan, ethofumesate, triflusulfuron-methyl, clopyralidhaloxyfop-methyl znížila aktuálnu zaburinenosť o 90,6 %. Dominantnými druhmi burín v produkčných porastoch repy cukrovej boli horčiaky (Persicaria sp.), mrlíky (Chenopodium sp.) a ježatka kuria (Echinochloa crus-galli). V neskoršom lete a na jeseň sa prejavili ako problémové buriny aj láskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus), pichliač roľný (Cirsium arvense) a lobody (Atriplex sp.).

Kľúčové slová: herbicídy, repa cukrová, regulácia burín, početnosť burín, diverzita burín.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (4): 132–137.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz