HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KUDRNA Jan
(Policejní akademie České republiky v Praze )

Několik úvah ohledně nových možností cukrovarnictví a lihovarnictví v oblasti zajišťování obrany státu
Several Thoughts on New Possibilities of Sugar and Distillery Industry in Providing for Defence of the State


Over the past many years, the beet, sugar and distillery industries have had to cope with a number of adverse factors that have caused a considerable production uncertainty. These include the ban on the use of neonicotinoids in the cultivation of sugar beet, the abolition of the obligation to add bio-based ingredients to fossil fuels, and, naturally, the rise in energy prices, particularly in the last two years, while the price of production inputs has been rising for the last 30 years without a significant increase in e.g., the price of sugar. However, there are also factors with a positive potential. These include the legal anchoring of defence spending in the Czech Republic, the general increase in defence spending in NATO member states, in conjunction with the North Atlantic Treaty Organisation‘s signing up to environmental goals, which will also have a knock-on effect on the Czech Republic and its defence policy. This means a prospective increase in demand for all means of achieving these goals, especially when it comes to bio-based components added to fossil fuels.

Key words: defence; armed forces; sugar industry; distilling; biofuels; financing; Czech Republic; NATO.


Obory řepařství, cukrovarnictví i lihovarnictví se v uplynulých mnoha letech musely a musejí vyrovnávat s celou řadou nepříznivých faktorů, které jejich produkci vystavují značné nejistotě. Zmínit lze zákaz používání neonikotinoidů při pěstování cukrové řepy, zrušení povinnosti přidávat biosložky do fosilních paliv, a přirozeně nárůst cen energií zejména v posledních dvou letech, přičemž k růstu cen vstupů produkce dochází posledních 30 let, aniž by výrazně rostla například cena cukru. Vedle toho však existují také faktory, které mají pozitivní potenciál. Mezi ně patří zákonné zakotvení výdajů na obranu v České republice, obecně zvyšování výdajů na obranu v členských státech NATO, a to ve spojení s přihlášením se k environmentálním cílům právě Severoatlantickou aliancí, které budou mít zpětně dopady také do České republiky a její politiky i v obranné oblasti. To výhledově znamená růst poptávky po všech prostředcích, které těchto cílů umožní dosahovat, a to zejména pokud se jedná o biosložky přidávané do fosilních paliv.

Klíčová slova: obrana; ozbrojené síly; cukrovarnictví; lihovarnictví; biopaliva; financování; Česká republika; NATO.

Listy cukrov. řepař., 140, 2024 (1): 38–41.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz