HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

TOUŠEK Zdeněk, HINKE Jana2, SMUTKA Luboš3, PULKRÁBEK Josef4
(1Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, 3Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 4Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie a potravinových zdrojů )

Srovnání vývoje pracovního kapitálu cukrovarnických společností v rámci zemí Visegrádské čtyřky z pohledu obrátkového cyklu peněz
Comparison of Working Capital Development of Sugar Companies in Visegrad Four Countries from Cash Conversion Cycle Perspective


The aim of this article is to compare the development of the working capital intensity of sugar companies at the aggregate national level of the individual Visegrad Group countries. The instrument selected for this purpose is the cash conversion cycle, whose development at the level of the individual member countries of the Visegrad Group is characterized by different intensity and dynamics. The Czech Republic, Slovak Republic and Poland saw a significant increase in the cash conversion cycle during the monitored period, while Hungary experienced a reduction in the length of the cash conversion cycle. Mutual differences, especially in the intensity, but also in the dynamics of the development, point to differences in the organization of national markets and national economic policies of the individual member countries. Regardless of the different national policies reflected in the distinct development of the subcomponents of working capital at the level of the individual V4 countries, it can be unequivocally stated that stocks represent the component of working capital that binds the significant resources of sugar companies for the longest period of time. Although the subcomponents of the cash conversion cycle develop differently in the individual countries (both in terms of their intensity and the dynamics of the recorded changes), a common general trend can be observed consisting in a gradual increase in the average turnover rate of these individual components over the monitored period (2012–2021). Since 2017, Czech sugar companies have continuously achieved above-average cash conversion cycle values, which may affect their competitiveness within the common agricultural market.

Key words: sugar companies, cash conversion cycle, receivables, Visegrad countries, stocks, liabilities.


Cílem tohoto článku je komparovat vývoj intenzity zapojení pracovního kapitálu cukrovarnických společností na agregované národní úrovni jednotlivých států Visegrádské skupiny. Nástrojem byl zvolen obrátkový cyklus peněz, jehož vývoj na úrovni jednotlivých členských zemí Visegrádské skupiny je charakterizován odlišnou intenzitou a dynamikou. U Česka, Slovenska a Polska došlo k výraznému nárůstu obrátkového cyklu peněz za sledované období, naproti tomu u Maďarska došlo k redukci délky obrátkového cyklu peněz. Vzájemné odlišnosti zejména v intenzitě, ale také v dynamice vývoje, ukazují na odlišnosti v organizaci národních trhů a národních hospodářských politik jednotlivých členských zemí. Bez ohledu na odlišné národní politiky reflektující se v odlišném vývoji dílčích složek pracovního kapitálu na úrovni jednotlivých členských zemí Visegrádské skupiny lze jednoznačně konstatovat, že zásoby představují složku pracovního kapitálu, která váže významné zdroje cukrovarnických podniků, a to po nejdelší dobu. Přestože se dílčí složky obrátkového cyklu peněz vyvíjejí v jednotlivých členských zemích Visegrádské skupiny různě (jak z pohledu své intenzity, tak své dynamiky zaznamenaných změn), lze obecně vypozorovat společný trend spočívající v postupném prodlužování průměrné obrátkovosti těchto jednotlivých složek za sledované období (2012–2021). České cukrovarnické subjekty dosahují od roku 2017 nepřetržitě nadprůměrné hodnoty obrátkového cyklu peněz, což může mít vliv na konkurenceschopnost v rámci společného zemědělského trhu.

Klíčová slova: cukrovarnické společnosti, obrátkový cyklus peněz, pohledávky, Visegrádská skupina, zásoby, závazky.

Listy cukrov. řepař., 140, 2024 (5–6): 212–217.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz