HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SKŘIVAN Aleš
(Vysoká škola ekonomická v Praze )

Výroba cukru v Číně před a po vzniku komunistického režimu
Sugar Production in China Before and After Establishment of Communist Regime


While sugar production from sugarcane has a very long tradition in China, production using sugar beet only started in the early 20th century. Prior to the communist regime, sugar production was complicated by a number of factors – whether it was the lack of reforms that would have led to a more rapid expansion and modernisation of the Chinese industry (and thus the Chinese sugar production) or the recurrent conflicts and the instability that went along with them. After the establishment of the communist regime, the conditions of Chinese sugar production changed fundamentally. Leaving aside the moral aspect, in the overall perspective the new strategy led to a new stage of faster development of Chinese sugar industry – positive qualitative and quantitative changes. By the end of the 1950s, the total area under sugar cane and sugar beet cultivation had essentially equalised. However, the south of China oriented towards the more efficient sugarcane production, remained clearly the main base of the country’s sugar industry. In 1958, a radical new economic strategy, the Great Leap Forward, was declared, which, together with other factors, caused major problems for the agrarian sector and also led to a significant decline in sugar production.

Key words: China, communist regime, sugar, sugar cane, sugar beet.


Zatímco výroba cukru z cukrové třtiny má v Číně velmi dlouhou tradici, výroba s využitím cukrové řepy začala až na počátku 20. století. Před vznikem komunistického režimu byla výroba cukru komplikována řadou faktorů. Ať už se jednalo o nedostatečné reformy, které by vedly k rychlejšímu rozšíření a modernizaci čínského průmyslu (tedy i čínského cukrovarnictví) nebo opakované konflikty a s nimi spojená nestabilita. Po vzniku komunistického režimu se zásadně změnily podmínky čínské výroby cukru. Pomineme-li morální aspekt, v celkové perspektivě vedly k nové etapě rychlejšího rozvoje čínského cukrovarnictví – k pozitivním kvalitativním i kvantitativním změnám. Přestože na konci 50. let se celkové výměry, kde byly pěstovány cukrová třtina a cukrová řepa, v podstatě vyrovnaly, i nadále zůstával jednoznačně hlavní základnou čínského cukrovarnictví jih Číny orientovaný na efektivnější produkci třtinového cukru. V roce 1958 byla vyhlášená nová radikální ekonomická strategie Velký skok vpřed, která společně s dalšími faktory způsobila zásadní problémy agrárnímu sektoru a mimo jiné vedla k výraznému propadu výroby cukru.

Klíčová slova: Čína, komunistický režim, cukr, cukrová třtina, cukrová řepa.

Listy cukrov. řepař., 140, 2024 (4): 158–162.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz