HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ZDRÁHAL Ivo, BEČVÁŘOVÁ Věra
(Mendelova univerzita v Brně )

Intenzita intra-odvětvového zahraničního obchodu České republiky s cukrem
Intensity of Sugar Intra-Industry Trade in Czech Republic


The aim of the article is to assess the level and dynamics of the Czech Republic intra-industry trade with sugar. The intra-industry trade is defined as the bilateral trade between countries containing products of the same industry. This form of trade is opposite to inter-industry trade, which is a form of trade with products of different industries. The results indicate the presence and increasing intensity of the intra-industry trade in the structure of Czech foreign trade with sugar. This suggests the existence of another set of factors that shape the dynamics of this segment of Czech foreign trade. The calculated intensity of intra-sectoral trade can be interpreted in such a way that 70% of the dynamics of Czech sugar trade is formed in accordance with its comparative advantages, and 30% of the dynamics is formed by factors in the form of a changing market structure of the European sugar industry (including the activities of multinational sugar companies) and product differentiation. The article also presents the dynamics of intra-industry sugar trade in its commodity and territorial contexts.

Key words: international trade, agrarian trade, sugar sector, Grubel-Lloyd index.


Cílem příspěvku bylo vyhodnotit úroveň a dynamiku intra-odvětvového obchodu České republiky s cukrem. Intra-odvětvový obchod je definován jako obchodní výměna mezi zeměmi s produkty stejného odvětví. Tato forma je opakem inter-odvětvového obchodu, který je obchodem s produkty různých odvětví, jak uvádějí klasické teorie zahraničního obchodu. Výsledky této analýzy potvrzují existenci a zvyšující se intenzitu intra-odvětvové formy obchodu ve struktuře zahraničního obchodu s cukrem. To současně poukazuje i na existenci dalšího souboru faktorů, které formují dynamiku tohoto segmentu zahraničního obchodní výměny České republiky. Vypočtenou intenzitu intra-odvětvového obchodu lze interpretovat tak, že ze 70 % je dynamika zahraničního obchodu České republiky s cukrem formována v souladu s jejími komparativními výhodami a z 30 % je tato dynamika formována faktory v podobě měnící se míry oligopolizace cukrovarnického odvětví (včetně aktivit nadnárodních cukrovarnických firem) a diferenciace produktu. Článek také podrobněji představuje dynamiku intra-odvětvového obchodu s cukrem v jejích zbožových a teritoriálních souvislostech.

Klíčová slova: zahraniční obchod, agrární obchod, cukrovarnictví.

Listy cukrov. řepař., 140, 2024 (4): 152–157.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz