HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

TOUŠEK Zdeněk1, HINKE Jana1, SMUTKA Luboš2, PULKRÁBEK Josef1
(1Česká zemědělská univerzita v Praze; 2Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích )

Srovnání vývoje pracovního kapitálu vybraných českých cukrovarnických společností z pohledu obrátkového cyklu peněz
Comparison of Working Capital Development of Selected Czech Sugar Companies from Cash Conversion Cycle Perspective


Establishing and maintaining working capital should be an essential skill of any business management. The permanent effort to optimize working capital provides many opportunities for increasing the efficiency of corporate capital allocation, including the financial performance of the company. The aim of this study was to fill the research gap in the field of sugar companies and analyze the development of the intensity of the involvement of working capital from the point of view of the cash conversion cycle (CCC), including its decomposition into subcomponents. The study rejected the hypothesis that the length of the cash cycle of sugar companies remains stable over time. This is due to a closer look on the individual entities, which shows significant differences and distinct dynamics in both directions. The causes of these differences are apparently to be found in the organization of the customer-supplier relations of specific sugar companies and their development over time. Surprisingly, regardless of the different dynamics of the development of working capital components at the level of individual sugar companies, it can be stated that stock clearly represent the dominant component of CCC weighing working capital for the longest period of time, which confirmed the second formulated hypothesis. Furthermore, a more general trend can be observed, i.e., a reduction of the average inventory turnover time, average receivables turnover time and the maturity period of liabilities for most sugar companies, on the basis of which it was possible to reject the third hypothesis, according to which the average turnover of the CCC sub-components remains stable over time at the level of individual companies.

Key words: sugar companies, cash conversion cycle, working capital, revenues.


Stanovení a udržování pracovního kapitálu by mělo představovat zásadní dovednost každého podnikového managementu. Permanentní snaha o optimalizaci pracovního kapitálu skýtá mnoho příležitostí pro zvyšování efektivity alokace podnikového kapitálu, potažmo finanční výkonnosti podniku. Cílem této studie bylo zaplnit výzkumnou mezeru na poli cukrovarnických společností a analyzovat vývoj intenzity zapojení pracovního kapitálu z pohledu obrátkového cyklu peněz (OCP) včetně jeho dekompozice na dílčí složky. Tato studie zamítla hypotézu, podle které délka obrátkového cyklu peněz cukrovarnických společností zůstává v čase stabilní. Důvodem je bližší pohled zaměřený na jednotlivé subjekty, který ukazuje významné rozdíly a výraznou dynamiku oběma směry. Příčiny těchto odlišností je zřejmě nutné hledat v organizaci odběratelsko-dodavatelských vztahů konkrétních cukrovarnických subjektů a jejich vývoji v čase. Překvapivě, bez ohledu na odlišnou dynamiku vývoje složek pracovního kapitálu na úrovni jednotlivých cukrovarnických subjektů, lze konstatovat, že zásoby jednoznačně představují dominantní složku OCP vážící pracovní kapitál po nejdelší dobu, což potvrdilo druhou formulovanou hypotézu. Dále lze pozorovat obecnější trend, a to zkrácení průměrné doby obratu zásob, průměrné doby obratu pohledávek a doby splatnosti závazků u většiny cukrovarnických subjektů, na základě čehož bylo možné odmítnout třetí hypotézu, podle které průměrná obrátkovost dílčích složek OCP zůstává v čase stabilní na úrovni jednotlivých společností.

Klíčová slova: cukrovarnické společnosti, obrátkový cyklus peněz, pracovní kapitál, tržby.

Listy cukrov. řepař., 140, 2024 (3): 118–122.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz