HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ERNST Dávid, ČERNÝ Ivan, VICIAN Tomáš, ZAPLETALOVÁ Alexandra, SKOPAL Ján
(Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)

Analýza vplyvu ročníka, odrody a aplikácie stimulačne pôsobiacich látok na pestovanie repy cukrovej
Analysis of Impact of Year-Weather Conditions, Carieties and Application of Stimulants on Sugar Beet Cultivation


Based on the method of randomly arranged experimental members, the impact of year-weather conditions, varieties and application of stimulants on the root yield and sugar content of sugar beet was examined in this field experiments. The field experiments were carried out under the auspices of the Research Center of Plant Biology and Ecology of FAFR, SUA in Nitra. Field experiments were performed during 2019 and 2020. The experimental site is located in a maize growing region of Dolná Malanta, its climatic conditions are characterized as warm and dry. Statistical analysis confirmed high significant impact of year-weather conditions and stimulants on the root yield and sugar content of sugar beet. The impact of varieties on root yield and sugar content was not significant. Compared to 2019, the root yield was higher by 2.88 t/ha in 2020. On the contrary, a statistically significant higher sugar content by 1.08% was confirmed in 2019. In terms of the examined varieties, the Okapi variety reached a higher root yield (+0.27 t/ha) and the Sioux variety (+0.14%) reached higher sugar content. The stimulants used in the experiment showed a positive effect on the root yield and sugar content of sugar beet. After the application of stimulants, the highest root yield was achieved with Florone stimulant in variant 1 applied in the growth phase of 4–6 sugar beet leaves (BBCH 14–16). The highest sugar content was achieved with Fertisilin stimulant applied in variant 3 (4–6 leaves + end of leaf development; BBCH 14–16 + BBCH 31–33).

Key words: year-weather conditions, varieties, Florone, Fertisilin, root yield, sugar content.


V poľných pokusoch založených metódou náhodne usporiadaných pokusných členov, bol sledovaný vplyv poveternostných podmienok ročníka, odrody a aplikácie stimulačne pôsobiacich látok na úrodu a cukornatosť repy cukrovej. Experimenty boli realizované, v rokoch 2019–2020, na pozemkoch výskumného strediska biológie a ekológie rastlín FAPZ SPU v Nitre Dolná Malanta. Pokusné pozemky sú lokalizované v kukuričnej výrobnej oblasti, ktorá je charakterizovaná ako teplá a suchá klimatická oblasť a podoblasť veľmi suchá. Štatistická analýza potvrdila vysoko preukazný vplyv pestovateľských rokov a biopreparátov na úrodu a cukornatosť repy cukrovej. Vplyv odrôd na úrodu buliev a cukornatosť bol nepreukazný. V roku 2020 bola vyššia úroda buliev v porovnaní s rokom 2019 o 2,88 naopak pre rok 2019 bola potvrdená štatisticky vysoko preukazne vyššia cukornatosť o 1,08 %. Zo skúmaných odrôd vyššou úrodou buliev disponovala odroda Okapi (+0,27 t/ha), z pohľadu cukornatosti odroda Sioux (+0,14 %). V pokuse použité biopreparáty vykazujú pozitívny vplyv na úrodu buliev a cukornatosť. Po aplikácii biopreparátov bola najvyššia úrodu buliev repy cukrovej dosiahnutá pri Florone, s termínom ošetrenia na variante 1, v rastovej fáze 4–6 listov repy cukrovej (BBCH 14–16). Pri cukornatosti bola najvyššia hodnota pri Fertisiline, aplikovaného na variante 3 (4–6 listov + pred zapojením porastu – BBCH 14–16 + BBCH 31–33).

Kľúčové slová: celoročné poveternostné podmienky, odrody, Florone, Fertisilin, úroda koreňov, cukornatosť.

Listy cukrov. řepař., 138, 2022 (2): 64–68.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz