HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JÍLKOVÁ Petra
(Vysoká škola ekonomická)

Komerční pojištění jako nástroj eliminace rizik v rámci zemědělského pojištění cukrové řepy
Commercial Insurance as Risk-Management Tool in Sugar Beet Insurance


The paper examines the role of commercial insurance as a tool for managing risks in sugar beet insurance in the Czech Republic. Using commercial insurance, farmers can eliminate the impact of weather fluctuations and other risks on their business. Based on an analysis of domestic and foreign literature, the theoretical basis was defined, and an analysis was conducted concentrating on the products insurance companies offer in the context of risks that may affect beet industry. The data were collected based on a market analysis and were supplemented with statistics from the Czech Insurance Association. The literature review helped us define the main risks and other risk management tools. Between 2000 and 2019, global output and consumption of sugar increased thanks to the steady growth of the world population and the growing demand for sugar by industrial consumers. Finally, the results indicate that there are five major insurance companies that offer commercial insurance that covers the basic risks of the industry; this insurance is supported by the Czech government.

Key words: commercial insurance, risk management, state aid for crop insurance.


Příspěvek zkoumá roli komerčního pojištění jako nástroje řízení rizik v rámci zemědělského pojištění cukrové řepy v České republice. Farmáři mohou řídit riziko komerčním pojištěním, které je jedním z nástrojů řízení rizika v daném odvětví. Na základě analýzy domácí a zahraniční literatury byl definován teoretický základ a provedena analýza nabídky komerčních pojišťoven v kontextu rizik, která mohou ovlivnit řepařství. Data byla sbírána na základě analýzy trhu a dále doplněna o statistiky České asociace pojišťoven. Na základě rešerše literatury byla definována hlavní rizika ovlivňující daný obor a další nástroje pro řízení finančních rizik. Mezi lety 2000 a 2019 celosvětová produkce a spotřeba cukru stoupaly díky trvalému růstu světové populace a rostoucí poptávce po cukru ze strany průmyslových spotřebitelů. Výsledky naznačují, že na trhu působí pět hlavních pojišťoven, které nabízí komerční pojištění, které kryje základní rizika daného oboru. Důležité je zmínit, že toto pojištění je v České republice také podporované vládou.

Klíčová slova: komerční pojištění, řízení rizik, státní pomoc pro pojištění sklizně.


Listy cukrov. řepař., 138, 2022 (12): 400-404.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz