HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

DEREVA Mykola1, RAJČÁNIOVÁ Miroslava1,2
(1Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni)

Sila ukrajinských producentov cukru
Power of Ukrainian Sugar Producers


In recent years the concentration of Ukrainian sugar beet proces­sors has reached exceptionally high levels. The two largest Ukrainian sugar factories account for more than 40% of total sugar production. In addition, sugar prices rose sharply in 2020. These signals led the Antimonopoly Committee of Ukraine to launch an investigation into the relations in the sugar industry due to the possible existence of collusion. Market power allows stronger party to pursue pricing strategies that would be detrimental for weaker parties in the supply chain and lead to price transmission asymmetries. To study the price passthrough in Ukrainian sugar prices we employ the threshold cointegration approach, using monthly producer and consumer sugar prices in Ukraine from January 2013 to September 2021. The results of our analysis suggest asymmetric price adjustments and a significantly slower price response to negative deviations from long-term equilibrium than to positive ones.

Key words: market power, asymmetric price transmission, sugar producers.


V posledných rokoch došlo k výraznému zosilneniu koncentrácie ukrajinských spracovateľov cukrovej repy. Podiel dvoch najväčších ukrajinských cukrovarov predstavuje viac ako 40 % celkovej produkcie cukru. Okrem toho, došlo tiež k prudkému nárastu cien cukru v roku 2020. Tieto signály viedli ukrajinský Protimonopolný úrad k začatiu vyšetrovania vzťahov v cukrovarníckom priemysle z dôvodu možnej existencie tajnej dohody. Trhová sila umožňuje silnejším hráčom na trhu uplatňovať cenové stratégie, ktoré by boli nevýhodné pre slabšie články vertikály a viedli k asymetrii v prenose cien. K štúdiu prenosu cien medzi ukrajinskými cenami cukru využívame prístup prahovej kointegrácie, s využitím mesačných cien producentských a spotrebiteľských cien cukru od januára 2013 do septembra 2021. Výsledky našej analýzy naznačujú asymetrický prenos cien a podstatne pomalšiu reakciu cien na negatívne odchýlky od dlhodobej rovnováhy než na pozitívne odchýlky.

Kľúčové slová: trhová sila, asymetrická cenová transmisia, producenti cukru.


Listy cukrov. řepař., 138, 2022 (11): 385-387.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz