HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ERNST Dávid, ČERNÝ Ivan, PAČUTA Vladimír, VICIAN Tomáš, ZAPLETALOVÁ Alexandra, RAŠOVSKÝ Marek
(Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)

Úroda a cukornatosť repy cukrovej vplyvom ročníka, odrôd a biostimulátorov
Sugar Beet Yield and Sugar Content Influenced by Year, Varietiy and Biostimulators


A small-plot experiment based on the method of randomized complete block design focused on the analysis of the influence of year weather conditions, variety and stimulating substances on the formation of sugar beet production parameters. The experiment was carried out in the years 2020–2021 in the fields of Research Centre for Plant Biology and Ecology, FAFR SUA in Nitra, Dolná Malanta. The experimental site is located in the maize growing region (175–180 m), the climate area is warm and dry with mostly mild winters. The analysis of the experimental data confirmed a statistically significant relation of the year weather condition with the yield and sugar content of sugar beet. The effect of varieties and stimulating substances on root yield and sugar content was statistically highly significant. The year 2020 was statistically highly significant in terms of quantitative formation, and the root yield was 2.69 t/ha higher, while in 2021 a statistically highly significant increase in sugar content of 0.53% was confirmed. Within the monitored sugar beet varieties the highest yield of 68.14 t/ha (+2.91 t/ha; rel. 4.46%) and sugar content of 15.58% (+0.46%) was recorded for the Bukovina variety. The lowest root yield was recorded in the Darvas variety at 60.66 t/ha (–4.57 t/ha; rel. –7.01%) and the lowest sugar content in the Okapi at 14.45% (–0,67%). The implementation of stimulating substances had a positive effect on the quantitative and qualitative parameters of production. In the treated variant, a higher root yield of 5.36 t/ha, as well as a higher sugar content of 0.76% was recorded.

Key words: year-weather conditions, varieties, biostimulators, root yield, sugar content.


Maloparcelkový pokus založený metódou náhodne usporiadaných pokusných členov bol zameraný na analýzu vplyvu pestovateľského ročníka, odrody a stimulačne pôsobiacich látok na formovanie produkčných parametrov repy cukrovej. Experiment bol realizovaný v rokoch 2020–2021 na pozemkoch výskumného strediska biológie a ekológie rastlín FAPZ SPU v Nitre, Dolná Malanta. Územie sa nachádza, v kukuričnej výrobnej oblasti (175–180 m n.m.). Klimatická oblasť je teplá a suchá, prevažne miernej zimy. Analýza výsledkov potvrdila štatisticky preukazný vzťah pestovateľského ročníka s úrodou aj cukornatosťou repy cukrovej. Vplyv odrôd a stimulačných prípravkov na úrodu buliev a cukornatosť bol štatisticky vysoko preukazný. Rok 2020 bol štatisticky vysoko preukazne efektívnejší z pohľadu formovania kvantitatívnych parametrov, kde bola úroda vyššia o 2,69 t/ha, kým v roku 2021 bola potvrdená štatisticky vysoko preukazne vyššia cukornatosť o 0,53 %. V rozsahu sledovaných odrôd bola zaznamenaná naj­vyššia úroda 68,14 t/ha (+2,91 t/ha; rel. 4,46 %) a cukornatosť 15,58 % (+0,46 %) pri odrode Bukovina. Najnižšia úroda buliev bola zaregistrovaná pri odrode Darvas 60,66 t/ha (–4,57 t/ha; rel. –7,01 %) a najnižšia cukornatosť pri odrode Okapi na úrovni 14,45 % (–0,67 %). Implementácia stimulačne pôsobiacich prípravkov priaznivo ovplyvnila kvantitatívne i kvalitatívne parametre produkcie. Pri ošetrenom variante bola zaznamenaná vyššia úroda o 5,36 t/ha a taktiež aj vyššia cukornatosť o 0,76 %.

Kľúčové slová: celoročné poveternostné podmienky, odrody, biostimulátory, úroda buliev, cukornatosť.


Listy cukrov. řepař., 138, 2022 (11): 364-368.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz