HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

IVANIČ PORHAJAŠOVÁ Jana, BABOŠOVÁ Mária
(Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)

Biodiverzita Carabidae v poraste repy cukrovej s dôrazom na výskyt a význam autodominantného druhu Harpalus rufipes z dlhodobého hľadiska
Biodiversity of Carabidae in Sugar Beet Stands with Emphasis on Occurrence and Importance of Autodominant Species Harpalus rufipes – Long Term


The aim of the study was to evaluate the biodiversity, occurrence and importance of the autodominant species Harpalus rufipes (Carabidae) in sugar beet stand. The research was conducted in the Nitra – Dolná Malanta locality, during the vegetation period from 2017 to 2021, using the ground trap method. Its abundance during the monitored years and sampling points varied from 95 to 209 individuals, with a high dominance from 62.95 to 86.39%. Its importance in agroecosystems can be assessed primarily in terms of trophic preferences. Harpalus rufipes acts as a granivorous species, but also eats invertebrates, larvae, mollusks, and earthworms, as well as agricultural pests. Predatory species are natural enemies of many pests of agricultural crops in agrocenoses, as they help prevent the gradation of pests. Granivorous species that consume weed seeds, such as the H. rufipes, are also beneficial, and in agroecosystems they function as omnivorous species; however, a problem occurs when the they consume seeds of cultivated plants. In agroecosystems, it serves as an omnivorous species. Carabidae larvae are predatory, but with less food spectrum than adults. However, it also acts as a pest for agricultural crops. The spectrum of loot and the degree of trophic specialization also depend on the season and occasion. These individuals perform ecosystem services to the fullest by destroying

Key words: agroecosystems, Beta vulgaris, biodiversity, Carabidae, Harpalus rufipes.


Cieľom predloženej práce bolo vyhodnotiť biodiverzitu, výskyt a význam autodominantného druhu Harpalus rufipes (Carabidae) v poraste repy cukrovej. Výskum bol realizovaný na lokalite Nitra – Dolná Malanta, počas vegetačného obdobia rokov 2017 až 2021, metódou zemných pascí. Jeho abundancia počas sledovaných rokov a odberových miest varírovala od 95 do 209 jedincov, s vysokou dominanciou od 62,95 do 86,39 %. Jeho význam v agroekosystémoch možno hodnotiť predovšetkým z pohľadu trofických preferencií. Harpalus rufipes vystupuje ako granivorný druh, no požiera aj bezstavovce, larvy, mäkkýše a dážďovky, ale aj škodcov poľnohospodárskych plodín. Dravé druhy, sú prirodzenými nepriateľmi mnohých škodcov poľnohospodárskych plodín v agrocenózach, nakoľko pomáhajú predchádzať gradácii škodcov. Prospešné sú však aj druhy granivorné, konzumujúce semená burín, problémom je ak konzumujú semená kultúrnych rastlín. V agroekosystémoch plní funkciu omnivorného druhu. Larvy Carabidae sú dravé, avšak s menším spektrom potravy ako dospelce. Vystupuje však aj ako škodca poľnohospodárskych plodín. Spektrum koristi a stupeň trofickej špecializácie závisí aj od ročného obdobia a príležitostí. Tieto jedince v plnej miere vykonávajú ekosystémové služby, pretože ničia buriny a škodcov. V ekosystémoch sú potrebné všetky typy spôsobov výživy.

Kľúčové slová: agroekosystémy, biodiverzita, Beta vulgaris, Carabidae, Harpalus rufipes.


Listy cukrov. řepař., 138, 2022 (9–10): 324-327.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz