HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

DRÁBEK Jakub, JAKUBEC Ivan
(Vysoká škola ekonomická v Praze)

K problematice konstrukce vnitrostátních železničních tarifů po vzniku Československa
(od vzniku samostatného Československa do zřízení tarifního komitétu Ústředního spolku československého průmyslu cukrovarnického)

Issue of Construction of National Railway Tariffs after Establishment of Czechoslovakia

(From Establishment of Independent Czechoslovakia to Establishment of Tariff Committee of Central Association of Czechoslovak Sugar Industry)


The establishment of an independent Czechoslovak state in 1918 was associated with many significant political as well as economic changes. The issue of transport in relation to production is a largely neglected but important area. The sugar industry was strongly pro-export before the independence of the Czechoslovak republic, the question of price and production limits was then significant in relation to the state economy; the profitability of the whole industry was affected by transport costs, which had to include both the price of transport of finished products and transportation of raw materials. In the period of the first post-war years, there was a nominal increase in transport prices, with the transport of finished sugar and coal being the most affected. After the early years, prices began to harmonize and stabilize over time, influenced by a number of factors. The importance of the tariff system for the sugar industry was underlined by the establishment of the Tariff Committee of the Central Sugar Committee in 1925.

Key words: Czechoslovakia, sugar industry, transportation, tariffs.


Vznik samostatného Československého státu roku 1918 byl spojen s mnoha podstatnými politickými, ale rovněž i ekonomickými změnami. Do značné míry opomíjenou, ale podstatnou oblastí je problematika dopravy ve vztahu k výrobě. Cukrovarnický průmysl byl ještě před osamostatněním silně proexportní, otázka ceny a limitů produkce pak byla podstatnou ve vztahu k ekonomice státu, profitabilita celé industrie pak byla ovlivňována dopravními náklady, do kterých bylo nutno započíst jak samotnou cenu za transport již hotových produktů, tak i náklady na přepravu výchozích surovin. Ve sledovaném období první poválečných let docházelo k nominálnímu navýšení cen za transport, přičemž nejvíce byly tyto změny pociťovány v přepravě hotového cukru a uhlí. Po prvních letech začalo postupem času docházet k harmonizaci a ustalování cen, které ovlivnilo množství faktorů. Význam tarifnictví pro obor cukrovarnictví podtrhlo zřízení tarifního komitétu Ústředního spolu cukrovarnického v roce 1925.

Klíčová slova: Československo, cukrovarnický průmysl, doprava, tarify.


Listy cukrov. řepař., 138, 2022 (7–8): 286-289.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz