HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PETROVCIKOVÁ Katarína1, YEGINBAYEVA Akzhan2, LIESKOVSKÁ Vanda1, KHOICH Aizhan2
(1Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach; 2L.N.Gumilyov Eurasian National University, Faculty of Economics, Kazakhstan)

Komparatívna analýza cukrovarníckeho priemyslu krajín Euroázijskej ekonomickej únie z pohľadu konkurencieschopnosti
Comparative Analysis of Sugar Industry of EAEU Countries in Terms of Competitiveness


The main purpose of the article is to provide a complete analysis of the competitiveness of sugar industry product of EAEU member states. The main tasks are to determine the level of profitability of sugar factories, as well as to identify the competitiveness level of sugar industry product. The research process used methods of evaluation and comparative analysis of statistical data. Furthermore, to assess the level of product competitiveness of the sugar industry in the EAEU Member States, differential product competitiveness indicators related to price and market sales volume, relative export advantage (RXA), relative import advantage (RMA) were applied and relative trade advantage (RTA) was calculated.

Key words: sugar industry, product competitiveness, enterprise profitability, export, import, EUEA.


Hlavným cieľom článku bolo poskytnúť kompletnú analýzu konkurencieschopnosti produktov cukrovarníckeho priemyslu členských štátov EAEU. Hlavnými úlohami bolo určiť úroveň ziskovosti cukrovarov, ako aj zistiť úroveň konkurencieschopnosti produktu cukrovarníckeho priemyslu. Použité boli metódy hodnotenia a porovnávacej analýzy štatistických údajov. Ďalej, na účely posúdenia úrovne konkurencieschopnosti produktu cukrovarníckeho priemyslu v členských štátoch EAEU sa aplikovali diferenciálne ukazovatele konkurencieschopnosti produktu týkajúce sa ceny a objemu predaja na trhu, relatívnej exportnej výhody (RXA), relatívnej dovoznej výhody (RMA) a bola vypočítaná relatívna obchodná výhoda (RTA).

Klíčová slova: cukrovarnícky priemysel, konkurencieschopnosť výrobkov, ziskovosť podnikov, export, import, EUEA.

Listy cukrov. řepař., 138, 2022 (5–6): 212-219.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz