HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

TÓTH Štefan
(Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav agroekológie Michalovce)

Mlieče Sonchus spp. a cukrová repa
Sowthistles Sonchus L. spp. and Sugar Beet


In this paper we describe the biological properties of three species of weeds from the genus Sonchus L., the occurrence and economic impor­tance of which has been on the increase in Slovakia, as well as the possibilities of their herbicide regulation. These are the perennial milkweed, Sonchus arvensis L., and the annual to biennial species of herbaceous milkweed, Sonchus oleraceus L., and rough milkweed, Sonchus asper (L.) Hill. Milkweeds are mainly found in broad-row crops and compete even in areas with a limited choice of effective herbicides. Sugar beet is a crop in whose stands milkweed control requires increased care and attention, starting with pre-crop selection. Soil tillage as well as pre-sowing preparation should aim at creating high-quality seedbed for the earliest and most uniform crop emergence and canopy closure.
Considering the trio of frequent broad-spectrum mixed herbicide partners of phenmediphane, desmediphane and ethofumesate especially milkweed is resistant from the germinating leaf stage onwards, and on the contrary, rough milkweed is the most sensitive and only reliably sensitive at the germinating leaf stage. In contrast to metamitron, to which field sowthistle is sensitive in the stage of leaf emergence in PRE use and within POST, field sowthistle is tolerant to chloridazon from the very early growth phases. Higher doses of clopyralid and triflusulfuron-methyl are effective against the most problematic field sowthistle, at their higher dose registered applied usually by divided application for the purpose of avoiding undesired phytotoxicity. For the same reason of phytotoxicity if possible, especially in the case of spot occurrence of field sowthistle, the use of more effective doses by spot application may be preferable.

Key words: field sowthistle, common sowthistle, spiny sowthistle, sugar beet, herbicides.


Predkladaná práca opisuje biologické vlastnosti troch druhov burín z rodu mlieč, ktorých výskyt a hospodárska škodlivosť v poslednom období narastá aj na Slovensku, ako aj možnosti ich herbicídnej regulácie. Ide o trváci mlieč roľný, Sonchus arvensis L., a jedno až dvojročné druhy mlieč zelinný, Sonchus oleraceus L., a mlieč drsný, Sonchus asper (L.) Hill. Mlieče sa vyskytujú najmä v širokoriadkových plodinách a konkurenčne sa presadzujú aj v plodinách s obmedzeným výberom účinných herbicídov. Cukrová repa je plodinou, v porastoch ktorej si ochrana voči mliečom vyžaduje zvýšenú starostlivosť a pozornosť začína už pri výbere predplodiny. Základné obrábanie pôdy ako aj agrotechnické úkony predsejbovej prípravy majú smerovať k vytvoreniu kvalitného osivového lôžka pre čím skoršie a ujednotené vzídenie, následne uzavretie porastu.
Na trojicu pre cukrovú repu klasických širokospektrálnych zmesných herbicídnych partnerov phenmediphan, desmediphan a ethofumesate reaguje odolne najmä mlieč roľný, v podstate už od fenofázy klíčnych listov a naopak, najcitlivejšie mlieč drsný a spoľahlivo citlivo len vo fenofáze klíčnych listov. Na rozdiel od metamitronu, na ktorý je mlieč roľný citlivý vo fenofáze klíčnych listov pri preemergentnom použití a pri postemergentnom aj vo fenováze 2–4 listov, voči chloridazonu sa mlieč roľný vyznačuje odolnosťou od veľmi skorých rastových fáz. Voči najproblematickejšiemu mlieču roľnému sú v porastoch cukrovej repy najúčinnejšie registrované vyššie dávky hormonálneho clopyralidu a sulfonylmočoviny triflusulfuron-methyl pri ich zaužívanej delenej aplikácii pre potrebu obísť nežiaducu fytotoxicitu. Z rovnakého dôvodu (fytotoxicita) a pokiaľ je to možné, najmä pri ohniskovom výskyte problematických mliečov, može byť vhodnejšie použitie účinnejších dávok bodovou aplikáciou.

Kĺúčové slová: mlieč roľný, mlieč zelinný, mlieč drsný, mlieče, cukrová repa, herbicídy.

Listy cukrov. řepař., 138, 2022 (5–6): 192-196.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz