HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

NÁGLOVÁ Zdeňka, KOLAŘÍKOVÁ JANOTOVÁ Bohdana, REMEŠOVÁ Marcela
(Ústav zemědělské ekonomiky a informací)

Vývoj ekonomiky pěstování cukrové řepy ve vybraných zemích
Development of Economy of Sugar Beet Cultivation in Selected Countries


The EU belongs among major growers of sugar beet. The Czech Republic also has a role to play, as it is sixth in terms of its share on total EU sugar beet area. The abolition of sugar quotas has increased competition between producers as well as processors. Therefore, the article deals with the analysis of the costs of sugar beet cultivation and their comparison on an international scale. Russia was also included in the comparison because sugar beet cultivation has become more important there in recent years and Russia is becoming one of major producers of sugar beet. Data from the international agri benchmark Cash Crop network from 10 countries in the years 2017–2019 were used for analysis. According to the results, many countries are not able to cover their costs of sugar beet cultivation with the market price without taking subsidies into account. The Czech Republic is one of the countries with a less prosperous economy of sugar beet cultivation, despite high market prices. To improve efficiency, it is necessary to focus on the selection of quality seeds and suitable technologies.

Key words: competitiveness, costs, sugar beet, comparison, market price.


EU patří mezi významné pěstitele cukrové řepy. Svou roli má i Česko, které je šesté, co se týče podílu na celkové ploše cukrovky v EU. Zrušením cukerních kvót došlo ke zvýšení konkurence mezi producenty, ale i zpracovateli. Proto se článek zabývá analýzou nákladů pěstování cukrové řepy a jejich komparací v mezinárodním měřítku. Do srovnání tak bylo zařazeno i Rusko, kde pěstování cukrové řepy v posledních letech nabývá na významu a Rusko se stává významným producentem cukrové řepy. Ke zpracování byla využita data mezinárodní sítě agri benchmark Cash Crop z 10 zemí v letech 2017–2019. Dle výsledků řada zemí není schopna pokrýt své náklady na pěstování cukrové řepy realizační cenou bez započtení dotací. Česko patří k zemím s méně uspokojivou ekonomikou pěstování, a to i při vyšších realizačních cenách. Pro zlepšení efektivnosti je nezbytné zaměřit se na výběr kvalitního osiva a vhodných technologií.

Klíčová slova: konkurenceschopnost, náklady, cukrová řepa, komparace, realizační cena.

Listy cukrov. řepař., 138, 2022 (4): 154-159.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz