HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

RAŠOVSKÝ Marek1, PAČUTA Vladimír1, ČERNÝ Ivan1, ERNST Dávid1, LENICKÁ Dominika1, KLENKO Dávid2, KLENKOVÁ Natália2
(1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2Klasy, s.r.o., Kuraľany)

Vplyv odrody a hydrogélu na úrodu buliev a cukornatosť repy cukrovej
Influence of Variety and Aquaholder on Yield and Sugar Content of Sugar Beet


Dry and warm weather during the growing season in recent years, especially in continental growing areas, has played a significant role in reducing sugar beet yields. One of the ways to decrease this negative effect is the pre-sowing application of the hydrogel on seed. The three-factor experiment was performed in lowland field conditions by the method of split-plots. In this experiment, a positive, high significant (P ≤ 0.01) effect of hydrogel application on root yields (+10.71%) was found. The selection of suitable genetic material is one of the basic elements of cultivation that contribute to the success of cultivation. The variety significantly contributed to the results of sugar content (P ≤ 0.05), the effect on the root yield was highly significant (P ≤ 0.01). The Kosmas variety was characterized by higher quality values, on the contrary, the Brian variety reached higher values of quantitative parameters. The results of this experiment confirmed that the application of hydrogel to seeds is justified in sustainable cultivation systems in dry and warm temperate areas. The value of these results is increased by the implementation of the experiment in natural field conditions.

Key words: sugar beet, aquaholder, variety, year, beet yield, sugar content.


Suché a teplé počasie počas vegetačného obdobia v posledných rokoch, najmä však v kontinentálnych oblastiach pestovania, sa významnou mierou podieľa na znižovaní úrod repy cukrovej. Jednou z možností, ako toto negatívne pôsobenie znížiť, je predsejbová aplikácia tzv. hydrogélu na osivo. Trojfaktorový pokus bol realizovaný v nížinných poľných podmienkach metódou kolmo delených blokov. V tomto pokuse bol zistený pozitívny, vysoko preukazný (P ≤ 0,01) vplyv aplikácie hydrogélu na úrodu buliev (+10,71%). Výber vhodného genetického materiálu patrí medzi základné prvky pestovania, ktoré sa podieľajú na úspešnosti pestovania. Odroda sa preukazne podieľala na výsledkoch cukornatosti (P ≤ 0,05), vplyv na úrodu buliev bol dokonca vysoko preukazný (P ≤ 0,01). Odroda Kosmas sa vyznačovala vyššími hodnotami kvality, naopak, odroda Brian dosiahla vyššie hodnoty kvantitatívneho parametra. Výsledky tohto pokusu potvrdili, že aplikácia hydrogélu na osivo má svoje opodstatnenie v trvalo udržateľných systémoch pestovania v suchých a teplých oblastiach mierneho pásma. Hodnotu týchto výsledkov zvyšuje realizácia experimentu v prírodných poľných podmienkach.

Kľúčové slová: repa cukrová, hydrogél, odroda, ročník, úroda buliev, cukornatosť.

Listy cukrov. řepař., 138, 2022 (4): 148-152.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz