HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

DRÁBEK Jakub
( Vysoká škola ekonomická v Praze)

Tuzemské problémy v oblasti cenové politiky cukru v období fungování Chadbourneovy cukrovarnické dohody (1930/1931 – 1934/1935)
Czechoslovak Problems in Sugar Pricing Policy in Period of Chadbourne Sugar Agreement (1930/1931 – 1934/1935)


Any industry must optimize its costs and revenues in such a way that it is economically efficient at least in the long run. Profitability was also a basic attribute of the Czechoslovak sugar industry, which, however, in the period under review, in the first half of the 1930s, faced problems with overproduction. Efforts to resolve the sugar crisis have resulted in endorsement of a new international sugar agreement, which has resulted in an export quota. How the exogenous variables have largely influenced the situation of customers in Czechoslovakia is a fact that is somewhat overlooked, but still important.
Although the actors in the negotiations on the reduction of the sugar price come up with relevant arguments, and even some suggestions from the discussion on the sugar prices were to be implemented to improve the situation in the field of sugar demand and pricing. It must be stated that the price of sugar for sale in the Czechoslovak Republic was constructed effectively, it did not decrease much even during the great economic crisis (maximum by 15.6%). However, the administrative reduction in sugar prices did not take place until the second half of 1938. The question that cannot be answered is whether there would be an increase in consumption if the price decreased, resp. by how much the price would have to decrease for this to happen.

Key words: sugar industry, international negotiations, agreement, Czechoslovakia, pricing, consumption, Chadbourne agreement.


Výrobní odvětví musí optimalizovat své náklady a výnosy takovým způsobem, aby nejpozději v dlouhém období byly ekonomicky efektivní. Ziskovost byla základním atributem i československého cukrovarnického průmyslu, který se však ve sledovaném období, první poloviny třicátých let potýkal s problémy z nadvýroby. Snahy vyřešit cukrovarnickou krizi vyústily v přistoupení na novou mezinárodní cukrovarnickou dohodu, jejímž důsledkem byla i exportní kvóta. Jakým způsobem ovlivnily, z větší části exogenní proměnné, situaci odběratelů v Československu, je skutečností, která je poněkud přehlížená, avšak stále důležitá.
Ačkoli aktéři vyjednávání o snížení ceny cukru předložili relevantní argumenty, a dokonce měly být některé návrhy z diskuze o cenách cukru vzešlé implementovány, aby se situace zlepšila, je nutné konstatovat, že cena cukru určeného na prodej v Československé republice byla konstruována efektivně, neboť spotřeba cukru příliš neklesla ani v období velké hospodářské krize (maximálně o 15,6 %). Administrativní snížení cen cukru se však do druhé půlky roku 1938 neuskutečnilo. Otázkou, která nemůže být zodpovězena, je, zdali by došlo k růstu spotřeby, pokud by se cena snížila, resp. o kolik by se cena musela snížit, aby se tak stalo.

Klíčová slova: cukrovarnictví, mezinárodní vyjednávání, dohoda, Československo, cenotvorba, spotřeba, Chadbourneova dohoda.

Listy cukrov. řepař., 138, 2022 (3): 127–130.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz