HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

TÓTH Marián1, POKRIVČÁK Ján1,2, SMUTKA Luboš3, DVOŘÍK Marek3, PULKRÁBEK Josef3
(1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2Západočeská univerzita v Plzni, 3Česká zemědělská univerzita v Praze)

Ekonomické aspekty pestovania cukrovej repy a biodiverzita: dopady zákazu používania neonikotinoidov
Economic Aspects of Sugar Beet Production and Biodiversity: Effects of Ban on Neonicotinoids Use


The article evaluates potential economic effects of the ban on neonicotinoid-based insecticides on sugar beet cultivation in Slovakia. It analyzes the change in costs and revenues in four scenarios covering the change in costs as well as the decline in revenues by 0 to 40%. Considering the increase in costs as well as the likely decrease in yields, the overall negative impact of the exclusion of neonicotinoids can be estimated from EUR 343.2 per ha (optimistic estimate) to EUR 1,111.4 per ha (pessimistic estimate). Even with an optimistic estimate, sugar beet cultivation would be loss-making in Slovakia.

Key words: sugar beet, neonicotinoids, costs, revenues.


Článok hodnotí prípadné ekonomické dopady neudelenia výnimky na použitie insekticídov na báze neonikotinoidov na pestovanie cukrovej repy na Slovensku. Analyzuje zmenu nákladov a výnosov v štyroch scenároch so zohľadnením zmeny nákladov ako aj poklesu výnosov o 0–40 %. Po zohľadnení nárastu nákladov ako aj pravdepodobného poklesu výnosov je možné celkový dopad vylúčenia neonikotinoidov odhadnúť ako dopad od 343,2 eur na hektár (opti­mistický odhad) po 1 111,4 eur na hektár (pesimistický odhad). Už pri optimistickom odhade by bolo pestovanie cukrovej repy na Slovensku stratové.

Kľúčové slová: cukrová repa, neonikotinoidy, náklady, výnosy.

Listy cukrov. řepař., 138, 2022 (3): 116–120.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz