HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HŮLA Josef, KOVAŘÍČEK Pavel, VLÁŠKOVÁ Marcela
(Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Praha)

Racionalizace přejezdů při zpracování půdy v podmínkách rizika vodní eroze půdy
Agricultural Field Traffic Optimization on Soils at Risk of Water Erosion


The operation of machines during soil tillage was monitored on two farms in a sugar beet production area. It was confirmed that increasing the working length of the land significantly increases the efficiency of the machines for soil tillage and sowing. In the conditions of the Czech Republic, it is common that in large agricultural fields with variable slope, only a part of the passes is led in the direction of the contours, while a part usually significantly deviates from them. Contemporary technology makes it possible to create application maps with traffic lanes in the direction of contour lines even with variable field slope. There is a need to reconsider the way of conducting field passes on sloping land in order to increase erosion protection of the soil, i.e. by application of consistent contour land management.

Key words: water soil erosion, driving on the fields, machines performance, contour farming.


Ve dvou zemědělských podnicích hospodařících v řepařské výrobní oblasti se uskutečnil monitoring provozu strojů při zpracování půdy. Potvrdila se skutečnost, že při zvětšování pracovní délky pozemků narůstá výkonnost strojních souprav při zpracování půdy a setí. V podmínkách Česka je časté, že na velkých pozemcích s proměnlivým sklonem je pouze část pracovních jízd vedena ve směru vrstevnic, část bývá od vrstevnic i výrazně odchýlena. Soudobá technika umožňuje vytvořit aplikační mapy s vedením trajektorií jízd ve směru vrstevnic i při proměnlivé sklonitosti pozemků. Ukazuje se potřeba přehodnotit způsob vedení pracovních jízd na svažitých pozemcích tak, aby se zvýšila protierozní ochrana půdy – uplatnění důsledného vrstevnicového obhospodařování pozemků.

Klíčová slova: vodní eroze půdy, přejezdy po pozemcích, výkonnost strojů, contour farming.

Listy cukrov. řepař., 137, 2021 (3): 99–104.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz