HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PIRŠELOVÁ Beáta, GALUŠČÁKOVÁ Ľudmila, LENGYELOVÁ Libuša
(Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied)

Vplyv sušiny a extraktu výhonkov repy cukrovej na rast a obsah fotosyntetických pigmentov v listoch pšenice letnej
Effect of Dry Matter and Sugar Beet Shoot Extract on Growth and Photosynthetic Pigment Content in Leaves of Winter Wheat


The application of allelochemicals in agriculture is often successfully used to control weeds, the spread of diseases and pests, and to mitigate the effects of continuous crop production and cultivar breeding. In our experiments, we evaluated the effect of dry matter and extract (4 and 8 g/kg of soil) of sugar beet shoots (Beta vulgaris L. cv. Tatry) on the growth and content of photosynthetic pigments in the leaves of two varieties of wheat (Triticum aestivum L. cvs. IS Spirella and IS Mandala). Due to the tested doses of dry matter (DM) and beet extracts (BE), we recorded a stimulating effect on the growth of both wheat varieties (increase in shoot length by 3.8 – 30.03% and fresh biomass by 30.4 – 158.3%). The application of DM increased the content of Chla (by 37.40% and 42.28%), Chlb (by 29.4% and 41.18%) and carotenoids (by 25.93% and 33.30%) in the leaves of cv. IS Mandala. There was also an increase in the content of Chla (by 54.84%) and Chlb (by 55.17%) in the leaves of the same variety due to a higher dose of BE. We did not notice any changes in the content of photosynthetic pigments in the case of cv. IS Spirella. The application of sugar beet shoots to the soil can be an alternative environmental strategy to increase the yield of summer wheat.

Key words: allelopathy, sugar beet, common wheat, growth, photosynthesis.


Aplikácia alelochemikálií v poľnohospodárstve sa často úspešne využíva pri regulácii zaburinenosti, šírenia chorôb a škodcov a na zmiernenie vplyvov sústavného pestovania plodín a šľachtenia kultivarov. V rámci našich experimentov sme hodnotili vplyv sušiny a extraktu výhonkov repy cukrovej (Beta vulgaris L. cv. Tatry) na rast a obsah fotosyntetických pigmentov v listoch dvoch odrôd pšenice letnej (Triticum aestivum L. cvs. IS Spirella a IS Mandala). Vplyvom testovaných dávok sušiny a extraktov repy (4 a 8 g/kg pôdy) sme zaznamenali stimulačný účinok na rast oboch odrôd pšenice (nárast dĺžky výhonkov o 3,8 – 30,03 %, nárast čerstvej biomasy o 30,4 – 158,3 %). Aplikáciou sušiny výhonkov repy došlo k nárastu obsahu Chla (o 37,40 % a 42,28 %), Chlb (o 29,4 % a 41,18 %) a karotenoidov (o 25,93 % a 33,30 %) v listoch odrody IS Mandala. V listoch danej odrody došlo tiež k nárastu obsahu Chla (o 54,84 %) a Chlb (o 55,17 %) vplyvom vyššej dávky extraktu. Nezaznamenali sme zmeny v obsahu fotosyntetických pigmentov v prípade odrody IS Spirella. Aplikácia výhonkov repy cukrovej do pôdy môže predstavovať alternatívnu ekologickú stratégiu zvýšenia úrodovosti pšenice letnej.

Kľúčové slová: alelopatia, cukrová repa, pšenica letná, rast, fotosyntéza.

Listy cukrov. řepař., 137, 2021 (2): 60–64.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz