HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

POZNÍKOVÁ Gabriela1, HLAVINKA Petr1,2, FISCHER Milan1,2, ORSÁG Matěj1,2, ŽALUD Zdeněk1,2, TRNKA Miroslav1,2
(1Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., 2Mendelova univerzita v Brně)

Scintilometrické měření aktuální evapotranspirace cukrové řepy
Using Scintillometry to Estimate Actual Sugar Beet Evapotranspiration


Water availability is one of the key factors in the production of plant biomass and is directly related to the evapotranspiration (ETa) of a stand. This article describes one of the modern methods of determining ETa using scintillometers. Scintillometry is an optical method that uses the principle of scintillations of air over the surface. The scintillations are “measured” based on the scattering of an infrared beam. With additional measurements of solar radiation, air temperature, wind speed, and soil heat flux, we can determine ETa  – the amount of water evaporated from the stand in mm of water column. Assessment of ETa compared to precipitation is an easy way to determine the main parts of water balance or deficit at a given location. This study focuses on the evapotranspiration of sugar beet in the Haná region (location Polkovice) in 2017. It describes the development of reference evapotranspiration and measured ETa throughout the season. During the vegetation period (13 March 2017 – 26 November 2017), ETa estimated by scintillometry was 521 mm and precipitation covered 471 mm.

Key words: evapotranspiration, water balance, sugar beet, scintillometry, yield.


Dostupnost a využití vláhy je jedním z klíčových faktorů produkce rostlinné biomasy a přímo souvisí s výparem – evapotranspirací (ETa) porostu. Předkládaný článek popisuje jednu z moderních metod na určování ETa pomocí scintilometrů. Scintilometrie je optická metoda využívající princip tetelení vzduchu nad povrchem a toto tetelení se „měří“ na základě rozptylu infračerveného paprsku. S doplňkovým měřením dalších proměnných, jako je sluneční záření, teplota vzduchu, rychlost větru a toku tepla do půdy, můžeme pak určit ETa – množství vody vypařené z porostu v milimetrech vodního sloupce. Srovnáním se srážkami na dané lokalitě snadno zjistíme nejvýznamnější části vodní bilanci za dané období a případný deficit. Studie je zaměřena na měření a popis časového vývoje výparu vody z porostu cukrové řepy na Hané (lokalita Polkovice) v průběhu vegetačního období roku 2017. Za období od setí (13. 3. 2017) do sklizně (26. 11. 2017) byla naměřena suma ETa 521 mm vodního sloupce a srážky v tomto období pokryly 471 mm.

Klíčová slova: evapotranspirace, vodní bilance, cukrová řepa, scintilometrie, výnos.

Listy cukrov. řepař., 137, 2021 (2): 54–58.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz