HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KŘÍŽEK David, BRČÁK Josef, SEVEROVÁ Lucie
(Česká zemědělská univerzita v Praze)

Analýza vlivu monetárních opatření na trh s cukrem
Analysis of Monetary Measures Impact on Sugar Market


The agricultural sector, including sugar industry, currently uses credit financing for its operations and development. The cost of this funding is closely linked to the central bank policy. This article demonstrated that there is a direct link between the volume of loans granted and the average interest rate on those loans with a maturity of over 5 years, 1–5 years and up to 1 year. Furthermore, the quality financial condition of the selected sugar factories was confirmed, as they able to cover the cost interest from profits. However, this link weakens as debt increases.

Key words: sugar, monetary policy, restriction, loans, debt.


Zemědělský a potravinářský sektor, vč. cukrovarnického, využívá v současné době úvěrového financování na svůj provoz a rozvoj. Náklady na toto financování jsou úzce spojeny s politikou centrální banky. Tento článek prokázal, že existuje přímá vazba mezi objemem poskytnutých úvěrů a průměrnou úrokovou sazbou z těchto úvěrů se splatností nad 5 let, 1–5 let a do 1 roku. Dále pak je potvrzena zdravá finanční kondice vybraných cukrovarů, které jsou schopny krýt nákladové úroky ze zisku. Tato vazba však s růstem zadlužení slábne.

Klíčová slova: cukr, monetární politika, restrikce, úvěry, zadlužení.

Listy cukrov. řepař., 137, 2021 (11): 387–390.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz