HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JELÍNKOVÁ Martina, TETŘEBOVÁ Liběna
(Univerzita Pardubice)

Postoje zákazníků ke komunikování společensky odpovědných aktivit cukrovary
Customer Attitudes towards Communication of Socially Responsible Activities of Sugar Factories


The aim of the survey was to find out whether customers in the Czech Republic have sufficient information about the socially responsible activities of sugar producers, or what they regard to be the reason for the lack of such information. The aim was also to determine what information customers are interested in and what communication channels they prefer to obtain this information. Primary data were collected via a questionnaire survey (N = 332) and were processed using descriptive statistics tools. The survey shows the negative fact that 90% of respondents are not sufficiently informed about the socially responsible behaviour of sugar factories. This information is however of interest to 62% of respondents. Respondents were most interested in information on product quality and safety (99%) and on the environmental responsibility of sugar factories (93%). The TOP 3 preferred communication channels for information on social responsibility included product packaging, corporate websites and the so-called word of mouth, i.e. information from friends and acquaintances. The survey also shows that 88% of respondents would prefer to buy a product from a socially responsible sugar factory if its prices were comparable to those of less socially responsible ones. 63% of respondents would then be willing to pay extra to buy a product from a socially responsible sugar factory.

Key words: sugar producers, corporate social responsibility, CSR communication, communication channels, customer attitudes.


Cílem šetření bylo zjistit, zda zákazníci v České republice disponují dostatkem informací o společensky odpovědných aktivitách producentů cukru, případně, co považují za příčinu nedostatečného množství těchto informací. Současně bylo cílem zjistit, o jaké informace mají zákazníci zájem a jaké komunikační kanály preferují pro získání těchto informací. Primární data byla získána na základě dotazníkového šetření (N = 332). Zpracována byla s využitím nástrojů deskriptivní statistiky. Z provedeného šetření vyplývá negativní fakt, že 90 % respondentů není dostatečně informováno o společensky odpovědném chování cukrovarů. Tyto informace jsou přitom zajímavé pro 62 % respondentů. Respondenti projevili největší zájem o informace o péči o kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků (99 %) a o informace o odpovědnosti cukrovarů vůči životnímu prostředí (93 %). Mezi TOP3 preferované komunikační kanály pro informace o společenské odpovědnosti zařadili obal výrobku, firemní webové stránky a tzv. word of mouth, neboli informace od přátel a známých. Z šetření dále vyplývá, že 88 % respondentů by dalo přednost nákupu produktu od společensky odpovědného cukrovaru, pokud by jeho ceny byly srovnatelné s cenami méně společensky odpovědných cukrovarů. 63 % respondentů by si pak bylo ochotno připlatit za nákup produktu od společensky odpovědného cukrovaru.

Klíčová slova: producenti cukru, společenská odpovědnost firem, CSR komunikování, komunikační kanály, postoje zákazníků.

Listy cukrov. řepař., 137, 2021 (9–10): 335–338.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz