HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MARKOVIČ BALUCHOVÁ Božena
(Univerzita Palackého v Olomouci a Platforma rozvojových organizácií – Ambrela, Slovensko)

Vplyv zmeny klímy na cukrovarnícky priemysel tichomorských ostrovov Fidži
Impact of Climate Change on Sugar Industry in the Pacific Islands of Fiji


Sugar industry is one of the main pillars of Fijian economy; it represents a source of livelihood for 20% of the country’s population. The abo­lition of the so-called preferential trade agreements between the EU and the sugar-producing African-Caribbean-Pacific (ACP) countries has raised the question of the sector sustainability in the post-2017 era. Investment in sustainable technology (bagasse electricity generation and sugar-based fuel ethanol) offers a way to revive the sector and restore its profitability. Yet, the isolated Pacific islands of Fiji still face other challenges associated with the negative effects of climate change and natural disasters, especially cyclones. The paper identifies the current problems and challenges of sugar production in the country. It also presents possible sustainable solutions in the form of diversification of sugarcane uses and a move towards fairtrade.

Key words: Fiji, Pacific region, ACP-countries, sugar industry, sugarcane, climate change, fairtrade.


Cukrovarnícky priemysel je jedným z hlavných pilierov fidžijskej ekonomiky a predstavuje zdroj obživy pre 20 % obyvateľstva Fidži. Zrušenie tzv. preferenčných obchodných dohôd medzi EÚ a krajinami z Africko-karbisko-tichomorskej skupiny, produkujúcimi cukor, predostrelo otázku udržateľnosti tohto odvetvia po roku 2017. Investície do udržateľných technológií (výroba elektriny z bagasy a palivového ethanolu na báze cukru) ponúkajú spôsob, ako oživiť priemysel a obnoviť jeho ziskovosť. Izolované ostrovy Fidži v Tichomorí však čelia ešte ďalším výzvam, spojeným s negatívnymi následkami zmeny klímy a prírodnými katastrofami, najmä cyklónmi. Príspevok identifikuje súčasné problémy a výzvy výroby cukru v krajine. Zároveň prezentuje ich možné udržateľné riešenia v podobe diverzifikácie spôsobov použitia cukrovej trstiny a príklonu k férovému obchodu (fairtrade).

Kľúčové slová: Fidži, Tichomorie, krajiny AKT, cukrovarnícky priemysel, cukrová trstina, zmena klímy, férový obchod (fairtrade).

Listy cukrov. řepař., 137, 2021 (9–10): 332–334.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz