HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

IVANIČ PORHAJAŠOVÁ Jana, BABOŠOVÁ Mária, KAČÁNIOVÁ Miroslava
(Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)

Trofická preferencia Carabidae (Coleoptera) v agroekosystémoch porastov repy cukrovej
Trophic Preferences of Carabidae (Coleoptera) in Agroecosystems of Sugar Beet Stands


The aim of the study was to evaluate the activity, the biodiversity and the trophic preference of species of the Carabidae family in sugar beet stands. The research was conducted during the vegetation period of 2020 in Nitra – Dolná Malanta using soil trap methods. During the monitored period 3,688 individuals of epigeic groups were obtained. The order Coleoptera was determined to families, with an eudominance of the family Carabidae (554 specimen), within which 7 species were determined. The eudominant occurrence was recorded by an abundant, ubiquitous species Harpalus rufipes, which appears to be granivorous, but often consumes invertebrates – pests of agricultural crops. Brachinus crepitans and Brachinus explodens are carnivorous species known as ectoparasitoids, which makes it possible to find a new means of using individual species in biological control. Another species Anchomenus dorsalis behaves trophically as a common predator. Poecilus cupreus acts as a polyphagous predator that consumes insects, worms, snails, snail eggs, and also grass seeds during the active growing season. Aphids are also a food source, which contributes to their elimination. Anisodactylus poeciloides appears to be herbivorous in agroecosystems. The food of Calosoma auropunctatum is mainly Noctuidae caterpillars and butterfly pupae. In agroecosystems, it is necessary to ensure the stability of populations within trophic relations. The diversity value of the studied location was 0.9609. Predatory species are natural enemies of many pests of agricultural crops in agroecosystems, as they help to prevent pest gradation. Granivorous species are also beneficial as they consume weed seeds, but an omnivorous type of nutrition is needed as well. These individuals perform ecosystem services to the fullest by destroying weeds and pests. Species of the Carabidae family act as suppliers of ecosystem services, thus contributing to building sustainable agriculture by controlling pests and mitigating damage to agricultural crops.

Key words: Beta vulgaris, biodiversity, Carabidae, Harpalus rufipes, trophic preferences.


Cieľom predloženej práce bolo vyhodnotiť aktivitu, biodiverzitu a trofickú preferenciu druhov čeľade Carabidae v poraste repy cukrovej. Výskum bol realizovaný na lokalite Nitra – Dolná Malanta, v rámci vegetačného obdobia roku 2020. Použitá bola metóda zemných pascí. Počas monitorovaného obdobia bolo získaných 3 688 exemplárov epigeickej zložky živočíchov. Rad Coleoptera bol determinovaný na čeľade, s eudominanciou čeľade Carabidae (554 exemplárov), v rámci ktorej bolo determinovaných 7 druhov. Eudominantný výskyt zaznamenal hojný, všadeprítomný druh Harpalus rufipes, ktorý vystupuje ako druh granivorný, avšak často krát požierajúci aj bezstavovce – škodcov poľnohospodárskych plodín. Karnivorné druhy Brachinus crepitansB. explodens sú známi ako ektoparazitoidi, čo umožňuje nájsť nové prostriedky využitia jednotlivých druhov v rámci biologickej kontroly. Ďalší druh Anchomenus dorsalis sa troficky správa ako bežný predátor. Poecilus cupreus, vystupuje ako polyfágny predátor, ktorý počas aktívnej vegetačnej sezóny konzumuje hmyz, červy, slimáky, vajíčka slimákov, ale aj semená tráv. Potravou sú aj vošky, čím sa prispieva k ich likvidácii. Druh Anisodactylus poeciloides vystupuje v agroekosystémoch ako herbivorný druh. Potravou Calosoma auropunctatum sú predovšetkým húsenice Noctuidae a kukly motýľov. V agroekosystémoch je potrebné v rámci trofických vzťahov zabezpečiť stabilitu populácií. Hodnota diverzity danej lokality bola 0,9609. Dravé druhy, sú prirodzenými nepriateľmi mnohých škodcov poľnohospodárskych plodín v agrocenózach, nakoľko pomáhajú predchádzať gradácii škodcov. Prospešné sú aj druhy granivorné, ktoré konzumujú aj semená burín, potrebný je však aj omnivorný spôsob výživy. Tieto jedince v plnej miera vykonávajú ekosystémové služby, pretože ničia buriny a škodcov. Druhy čeľade Carabidae vystupujú ako dodávatelia ekosystémových služieb, čím prispievajú k budovaniu udržateľného poľnohospodárstva reguláciou škodcov a zmierňujú tak škody na poľnohospodárskych plodinách.

Kľúčové slová: Beta vulgaris, biodiverzita, Carabidae, Harpalus rufipes, trofická preferencia.

Listy cukrov. řepař., 137, 2021 (7–8): 263–267.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz