HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HOLÝ Kamil1, PAVLŮ Klára2
(1VÚRV Praha-Ruzyně, 2Řepařský institut Semčice)

Výskyt makadlovky řepné v letech 2017–2020
Occurrence of Scrobipalpa ocellatella in 2017–2020


Damage to sugar beet by Scrobipalpa ocellatella has been on the increase in the last 5–10 years. It was the most significant pest in several localities. The reason for the increase in abundance is favorable climatic conditions (warm and dry weather).
Monitoring using pheromone delta traps (Csalomon company) took place in 2017–2020. High abundance of the beet moth in the traps and plant damage by larvae were detected in 2017–2018. In 2019, abundant occurrence of this pest was recorded in the spring season. However, due to properly timed protection, the number of adults and the extent of damage were low during the season. The normal weather conditions in 2020 with sufficient precipitation was unfavorable for the beet moth development. Capture rates were low at most of the monitored sites and no harmful occurrence of larvae was detected. The efficiency of the pheromone lures was sufficient. Of the non-target species, individuals of the Metzneria genus were the most common.

Key words: Scrobipalpa ocellatella, sugar beet, occurrence, damage, Czech Republic.


Poškození cukrové řepy makadlovkou řepnou (Scrobipalpa ocellatella) vzrůstá v posledních 5–10 letech. Na některých lokalitách byla nejvýznamnějším škůdcem. Příčinou zvyšování abundance jsou příznivé klimatické podmínky (teplé a suché počasí).
Monitoring pomocí feromonových delta lapáků od firmy Csalomon probíhal v letech 2017–2020. Vysoká početnost v lapácích i poškození rostlin byly zjištěny v letech 2017–2018. V roce 2019 byl zaznamenán hojný výskyt v jarním období. Vlivem správně načasované ochrany však byla v průběhu sezony početnost dospělců i poškození nízká. Normální průběh počasí v roce 2020 s dostatkem srážek byl pro makadlovku nepříznivý. Odchyt na většině sledovaných lokalit byl nízký a škodlivý výskyt housenek nebyl zjištěn. Účinnost feromonů byla dostatečná. Z necílových druhů se nejčastěji vyskytovali jedinci rodu Metzneria.

Klíčová slova: makadlovka řepná, cukrovka, výskyt, škodlivost, Česká republika.

Listy cukrov. řepař., 137, 2021 (7–8): 256–259.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz