HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SMUTKA Luboš1, HINKE Jana1, PULKRÁBEK Josef2, KOTYZA Pavel1, ZIELIŃSKA-CHMIELEWSKA Anna3
(1Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta; 2Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů; 3Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział towaroznawstwa, Poznań, Polsko)

Disponibilní kapacity cukrovarů ve světě s důrazem na mimoevropský prostor
Available Capacities of Sugar Factories in World with Emphasis on non-European Area


Available sugar beet and cane processing capacity worldwide has grown steadily from 2.1 billion tonnes to more than 2.4 billion tonnes in the past decade. The core capacities are located primarily outside Europe and outside the EU. The development in the last ten years shows that the volume of available capacities for processing sugar crops in the world and in regions is constantly growing. The aim of this paper is to identify the available processing capacities of sugar crops, especially in relation to sugar cane, sugar beet, and also raw sugar, especially in non-European regions, i.e. the main competitors of Europe. The results of the analysis highlight a significant concentration of processing capacities, especially in Asia and South America. Furthermore, the analysis shows that sugar production gradually concentrates at the level of several dozen significant sugar producing companies. In terms of growth rate dynamics, the analysis also proved that processing capacities are growing worldwide (on average 1.6% per year), with the highest growth dynamics seen in Africa (more than 3% per year). The results of the analysis clearly show that the core of sugar production and processing of sugar crops lies in regions outside Europe.

Key words: sugar, production, sugar crops, processing, capacity, concentration, distribution, world, regions.


Dostupné kapacity na zpracování cukrové řepy a cukrové třtiny ve světě v posledních deseti letech trvale rostly z 2,1 mld. t na více než 2,4 mld. t. Jádro kapacit se nachází primárně mimo Evropu, respektive mimo EU. Z vývoje v posledních cca deseti let dále vyplývá, že objem disponibilních kapacit na zpracování cukrodárných plodin ve světě a v regionech trvale roste. Cílem příspěvku je identifikovat dostupné zpracovatelské kapacity cukrodárných plodin, a to zejména ve vztahu k cukrové třtině a řepě, potažmo i surovému cukru, zejména v mimoevropských zemích, tj. hlavních konkurentech Evropy. Z výsledků analýzy vyplývá značná koncentrace zpracovatelských kapacit zejména v Asii a Jižní Americe. Dále pak, že se produkce cukru postupně koncentruje na úrovni několika desítek významných cukr produkujících společností. Z hlediska dynamiky tempa růstu z analýzy dále vyplývá, že zpracovatelské kapacity rostou napříč celým světem (v průměru o 1,6 % za rok), přičemž nejvyšší dynamika růstu je patrná v Africe (více než 3 % za rok). Také jednoznačně vyplývá, že jádro cukerní produkce a zpracování cukrodárných plodin leží v mimoevropských regionech.

Klíčová slova: cukr, produkce, cukrodárné plodiny, zpracování, kapacity, koncentrace, distribuce, svět, regiony.

Listy cukrov. řepař., 137, 2021 (5–6): 218–223.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz