HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

NESIBA Jiří1, ČUHLOVÁ Renata2
(1Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií; 2Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta)

Management duševního vlastnictví – patenty a cukr
Intellectual Property Management – Patents and Sugar


The article maps a specific area of intellectual property related to sugar patents: inventions, utility models, industrial designs and trademarks that are associated with sugar as raw material. The authors analyzed the database of the Industrial Property Office of the Czech Republic and evaluated 1,163 records from a publicly available application. The oldest record concerning sugar comes from the time of the Austro-Hungarian monarchy, the last records are from 2020. Therefore, this period was divided according to significant political events into three periods, 1908–1939, 1945–1989 and 1990–2020. In these periods, they examined from which countries the inventions were filed and what was the ratio compared to the patents filed from the Czech lands (Czechoslovakia, the Czech Republic). It was found that the ratio of Czech patents was in majority until 1989 and decreased significantly in the period after 1990. Most patents are filed from the USA, Italy, France and the United Kingdom. At the same time, the authors document that the number of innovations (patents, utility and industrial designs) is also on the decline, while the importance of trademarks increases. It shows a small support for innovation in industries that process sugar as raw material.

Key words: patent, utility model, industrial design patent, trademark, european patent, sugar.


Článek mapuje specifickou oblast duševního vlastnictví, která souvisí s patenty týkajícími se cukru, tzv. cukerními patenty. Tedy s vynálezy, užitnými vzory, průmyslovými vzory či ochrannými známkami, které jsou spojeny s cukrem. Autoři analyzovali tzv. rešeršní databázi Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky, kde hodnotili 1 163 záznamů z veřejně dostupné aplikace. Nejstarší záznam ve spojený s cukrem ještě z doby Rakousko-uherské monarchie, který databáze eviduje, je z roku 1908, poslední záznamy jsou z roku 2020. Proto toto období rozdělili podle významných politických událostí na tři období, 1908–1939, 1945–1989 a 1990–2020. V uvedených obdobích zkoumali, z jakých zemí se přihlašovaly vynálezy a jaký byl poměr k patentům přihlášeným z českých zemí (Československa, České republiky). Výsledkem je zjištění, že poměr českých patentů byl do roku 1989 majoritní, v období po roce 1990 výrazně klesl. Patenty jsou přihlašovány nejvíce z USA, Itálie, Francie a Velké Británie. Zároveň autoři dokládají, že klesá i počet inovací (patentů, užitných a průmyslových vzorů), a stoupá význam obchodních ochranných známek. Svědčí o slabé podpoře inovací v  odvětvích, které zpracovávají cukr.

Klíčová slova: patent, užitný vzor, průmyslový vzor, ochranná známka, evropský patent, cukr.

Listy cukrov. řepař., 137, 2021 (5–6): 212–217.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz