HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SZTURC Jan1, PODHRÁZSKÁ Jana1,2, KUČERA Josef1,2
(1Ústav aplikované a krajinné ekologie, Mendelova univerzita v Brně; 2Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.)

Vyhodnocení záboru zemědělské půdy v řepařské výrobní oblasti
Evaluation of Soil Sealing in Beet Production Area


The article deals with the issue of the soil sealing of agricultural land in the most fertile areas of Brno, where there is a high potential for the production capacity of crops. This article provides a detailed analysis of the area of Dolní Heršpice, which is located on the outskirts of the city of Brno and belongs to one of its city districts Brno-South. Statistical data provided by the Czech Statistical Office, digital raster and vector data, historical map images and spatial development plan data were used to prepare the article. Data processing was performed by the method of manual digitizing, which was used to create the necessary map outputs. The obtained results yielded interesting data on the size of built-up areas since 1824 to the present. In the surveyed area, there was an increase in the built-up area by 148.79 ha, which means that 50.24% of the total area is now built up in Dolní Heršpice (312.60 ha). There is a significant decrease in the sown areas of strategic commodities, including sugar beet.

Key words: soil sealing, production potential, degradation historical maps, land use.


Článek se zabývá problematikou záboru zemědělských půd v nejúrodnějších oblastech Brna, kde je vysoký potenciál produkční schopnosti zemědělských plodin. Pro účely tohoto článku bylo detailně řešeno vybrané území Dolních Heršpic, které se nacházejí na okraji města Brna a náleží do jedné z jeho městských částí Brno-Jih. K vypracování článku byla použita statistická data poskytnuta Českým statistickým úřadem, digitální rastrová a vektorová data, historické mapové snímky a data územního plánu. Zpracování dat bylo provedeno metodou ruční digitalizace, pomocí které byly vytvořeny potřebné mapové výstupy. Ze zjištěných výsledků vyplynuly zajímavé údaje o plošném rozsahu zastavěných ploch od roku 1824 až do současnosti. V řešením území došlo k nárůstu zastavěných ploch o 148,79 ha, celkem je nyní zastavěno 50,24 % území z celkové rozlohy k.ú. Dolní Heršpice (312,60 ha). Dochází tak k výraznému úbytku osevních ploch strategických komodit, ke kterým patří cukrová řepa.

Klíčová slova: zábory půd, produkční potenciál, degradace, historické mapy, využití území.

Listy cukrov. řepař., 137, 2021 (5–6): 209–211.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz