HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ČERNÝ Ivan1, PAČUTA Vladimír1, ERNST Dávid1, ZAPLETALOVÁ Alexandra1, RAŠOVSKÝ Marek1, ŠULIK Richard2, BUŠO Rastislav3, GAŽO Ján1, PINČEK Ondrej4
(1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 2Považský cukor, a.s., Trenčianska Teplá; 3CVRV Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany; 4Bayer, spol. s r.o.)

Úroda buliev, cukornatosť a úroda bieleho cukru repy cukrovej v závislosti od ročníka a odrody
Root Yield, Sugar Content and White Sugar Yield in Dependence on Year and Sugar Beet Variety


Field experiments carried out in the years 2018–2019 on the plots of PD Devio Nové Sady studied the influence of climatic conditions of the year on the root yield, sugar content and refined sugar yield of 14 varieties of sugar beet (Alabaster, Belania, Brian, Ferret, Francessa, Julischka, Kosmas, Livius, Marenka, Nicolaus, Sioux, Terra, Vandana, Varios). The production-experimental area is located at the border of maize and beet production areas. By statistical analysis, we confirmed the highly significant influence of temperature and precipitations, varieties, as well as their interaction on root yield, sugar content and refined sugar yield. The year 2019 recorded a statistically significant higher average root yield (74.5 t/ha) together with higher fluctuation of the yield of the tested set of varieties in the range of 27.26 t/ha in comparison with 2018 (71.7 t/ha) with a yield range between varieties of 16.46 t/ha. In 2018, higher average sugar content was observed (16.85%), while in 2019 the average sugar content was 14.32%. The higher average sugar content in 2018 was associated with lower fluctuations in sugar values between varieties with a range of 1.84%. As well as the root yield and sugar content, the refined sugar yield fluctuation was also highly significant between the years, with an average refined sugar yield of 10.7 t/ha in 2018 and 9.2 t/ha in 2019. The highest average refined sugar yield for both studied years was found in Terra variety (11.32 t/ha) together with the Nicolaus (10.79 t/ha), Sioux (10.67 t/ha1) and Brian (10.52 t/ha) varieties, between which there was no statistically significant difference.

Key words: sugar beet, weather conditions, variety, root yield, sugar content, white (refined) sugar yield.


V poľných pokusoch realizovaných v rokoch 2018–2019 na pozemkoch PD Devio Nové Sady bol skúmaný vplyv klimatických podmienok ročníka na úrodu buliev, cukornatosť a úrodu bieleho cukru (rafinády) 14 odrôd (Alabaster, Belania, Brian, Ferret, Francessa, Julischka, Kosmas, Livius, Marenka, Nicolaus, Sioux, Terra, Vandana, Varios) repy cukrovej. Produkčno-experimentálna oblasť je lokalizovaná na rozhraní kukuričnej a repnej výrobnej oblasti. Štatistickou analýzou sme potvrdili vysoko preukazný vplyv teplotných a vlahových podmienok, odrody, ako aj ich vzájomného spolupôsobenia na úrodu buliev, cukornatosť a úrodu bieleho cukru. V roku 2019 bola dosiahnutá štatisticky preukazne vyššia priemerná úroda buliev (74,5 t/ha) a zároveň aj vyššie kolísanie úrod testovaného súboru odrôd v rozpätí 27,26 t/ha v porovnaní s rokom 2018 (71,7 t/ha) s rozpätím úrod medzi odrodami 16,46 t/ha. V roku 2018 bola dosiahnutá vyššia priemerná cukornatosť (16,85 %), zatiaľ čo v roku 2019 bola priemerná cukornatosť 14,32 %. Vyššia priemerná cukornatosť v roku 2018 bola spojená s nižším kolísaním hodnôt cukornatosti medzi odrodami s rozpätím 1,84 %. Rovnako ako úroda buliev a cukornatosť, aj úroda bieleho cukru bola medzi rokmi vysoko preukazne rozdielna s priemernou úrodou bieleho cukru 10,7 t/ha v roku 2018 a 9,2 t/ha v roku 2019. Najvyššiu priemernú úrodu bieleho cukru za obidva sledované roky dosiahla odroda Terra (11,32 t/ha) spolu s odrodami Nicolaus (10,79 t/ha), Sioux (10,67 t/ha1) a Brian (10,52 t/ha), medzi ktorými nebol štatisticky preukazný rozdiel.

Kľúčové slová: repa cukrová, poveternostné podmienky, odroda, úroda buliev, cukornatosť, úroda bieleho cukru (rafinády).

Listy cukrov. řepař., 137, 2021 (5–6): 204–208.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz