HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ŠTROBACH Jan, MIKULKA Jan
(Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.)

Řepeň polabská (Xanthium albinum (Widder) H. Scholz et Sukopp) v řepě cukrové
Xanthium albinum (Widder) H.Scholz et Sukopp in Sugar Beet


Xanthium albinum in the conditions of the Czech Republic is included in the group of domesticated neophytes, which were brought to the country by transport of oil­seeds and cereals. As an annual late spring weed it infests mainly root crops, especially sugar beet, maize, vegetables or other broadleaved crops. Due to the growing importance of the Elbe beet as weeds, the model experiments were aimed at determining the seed production and the ability of seeds to originate from different soil depths. Experiments have shown that plants can produce seeds as early as two months of age. During the whole vegetation, they produced up to 359 seeds. The seeds emerge best from a depth of 1–4 cm, in which seed germination exceeds 90% (emergence). The emergence is relatively good from a depth of 16 cm (38%). The results show that in the case of sugar beet infestation with weeds, monitoring and subsequent targeted weed control is necessary.

Key words: Xanthium albinum, weed control, biology, ecology, tillage.


Řepeň polabská (Xanthium albinum) v podmínkách České republiky je řazena do skupiny zdomácnělých neofytů, které k nám byly zavlečeny dopravou olejnin a obilovin. Jako jednoletý pozdně jarní plevel zapleveluje hlavně okopaniny, především řepu cukrovou, kukuřici, zeleninu či jiné širokořádkové plodiny. Vzhledem ke stoupajícímu významu řepně polabské jako plevele byly modelové pokusy zaměřeny na zjišťování reprodukční schopnosti a schopnosti semen vzcházet z různých hloubek půdy. V pokusech bylo zjištěno, že rostliny dokáží produkovat semena už ve stáří dvou měsíců. Během celé vegetace vyprodukovaly až 359 semen. Nejlépe semena vzchází z hloubky 1–4 cm, ve které vzcházivost semen překračuje 90 %. Poměrně dobře semena vzchází ještě z hloubky 16 cm (38 %). Výsledky ukazují, že v případě zaplevelení řepy cukrové je nutný cílený monitoring a případná následná regulace.

Klíčová slova: řepeň polabská, ochrana, biologie, ekologie, zpracování půdy.

Listy cukrov. řepař., 137, 2021 (5–6): 196–200.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz