HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

RAŠOVSKÝ Marek1, PAČUTA Vladimír1, ČERNÝ Ivan1, ERNST Dávid1, MICHALSKA-KLIMCZAK Beata2, WYSZYŇSKI Zdzislaw2
(1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2Varšavská univerzita SGGW, Poľsko)

Sledovanie vplyvu biopreparátov, poveternostných podmienok a odrody na parametre produkcie repy cukrovej
Monitoring of Influence of Biopreparates, Weather Conditions and Variety on Production Parameters of Sugar Beet


Experimental observations of sugar beet were carried out in 2017 and 2018 on the plots of the Experimental Station of the Slovak University of Agriculture in Nitra, near the village of Dolná Malanta. The experiments monitored the influence of weather conditions of the year, variety and biopreparation on the evaluated parameters of the experiment – white sugar yield (Wsy), white sugar content (Wsc) and content of molasses-forming substances. Based on the weather conditions of the monitored years it can be concluded that the results of all parameters were better in 2017, with a highly significant difference compared to 2018, except for Wsc, where no significant difference was found. The overall influence of the year factor, with the exception of Wsc, on all parameters of the experiment was highly significant. The variety factor had a highly demonstrable effect on all parameters of the experiment. The best values of Wsy 11.50 t/ha, Wsc 15.89%, K+ 3.36 mmol/100g, α-aminoN 1.71 mmol/100g were found in the Brian variety. By applying biopreparations, we positively influenced the results of the experiment in comparison to the control. The effect on all parameters (except Wsc) was highly significant. The highest Wsy 11.14 t/ha and Wsc 15.70% was recor­ded in the option using Naturalny plon biopreparation. The content of molasses-forming substances K+ 3.66 mmol/100g, Na+ 0.27 mmol/100g and α-aminoN 1.97 mmol/100g was the lowest in the option using Nano-Gro Aqua biopreparation.

Key words: sugar beet, weather conditions, variety, biopreparation.


Experimentálne pozorovania repy cukrovej boli uskutočnené v rokoch 2017 a 2018 na pozemkoch Experimentálnej stanice Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, v blízkosti obce Dolná Malanta. Sledovaný bol vplyv poveternostných podmienok ročníka, odrody a biopreparátu na hodnotené parametre pokusu – úrodu bieleho cukru (Ubc), výťažnosť bieleho cukru (Vbc), obsah melasotvorných látok. Z priebehu poveternostných podmienok sledovaných rokov možno vyvodiť záver, že výsledky všetkých parametrov boli lepšie v roku 2017, s preukazným rozdielom v porovnaní s rokom 2018, okrem parametra Vbc, kde preukaznosť rozdielu zistená nebola. Celkový vplyv faktora ročník bol s výnimkou Vbc na všetky parametre pokusu vysoko preukazný. Faktor odroda mal vysoko preukazný vplyv na všetky parametre pokusu. Najlepšie hodnoty Úbc 11,50 t/ha, Vbc 15,89 %, K+ 3,36 mmol/100g, α-aminoN 1,71 mmol/100g sme zistili na variante s odrodou Brian. Aplikáciou biopreparátov sme v porovnaní s kontrolou pozitívne ovplyvnili výsledky pokusu. Vplyv na všetky parametre (s výnimkou Vbc) bol vysoko preukazný. Najvyššiu hodnotu Úbc 11,14 t/ha a Vbc 15,70 % sme zistili na variante s biopreparátom Naturalny plon. Obsah melasotvorných látok K+ 3,66 mmol/100g, Na+ 0,27 mmol/100g a α-aminoN 1,97 mmol/100g bol najnižší na variante s biopreparátom Nano-Gro Aqua.

Kľúčové slová: repa cukrová, poveternostné podmienky, odroda, biopreparát.

Listy cukrov. řepař., 137, 2021 (4): 154–158.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz