HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KOTYZA Pavel1, SMUTKA Luboš1, CZECH Katarzyna2, WIELECHOWSKI Michał2, PULKRÁBEK Josef3
(1Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze; 2Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland; 3Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze)

Vývoj ceny cukru na pozadí pandemie COVID-19
Sugar Prices Development in Period of COVID-19 Pandemic


Agricultural commodities strengthened their position on the financial and commodity market during the 21st century. At the same time, however, the agricultural-oriented commodity market has been suffering due to a high degree of price fluctuation. Significant price fluctuations are typical in this respect, especially in times of uncertainty and periods of financial market crises. In this sector, sugar belongs among key commodities. The COVID-19 pandemic has caused a significant increase in financial market uncertainty, including commodity markets. The new coronavirus affected both supply and demand on the sugar market. Such a situation resulted in significant changes in the area of production offered and especially in relation to the development of available sugar stocks. The aim of the paper is to define the impact of uncertainty on the stock market in relation to sugar price development in the period of COVID-19 crisis. The subject of the analysis is thus the development of sugar price on the one hand in the context of the financial market uncertainty and the development of the COVID-19 pandemic on the other hand. Sugar prices are represented by the S&P GSCI Sugar index, while the VIX index is used to indicate uncertainty in stock markets. To examine the changes in the relationship between sugar prices and stock market uncertainty, a regression model with a sequential Bai-Perron test of structural breaks in a thirty-year perspective is used. The results of the analysis proved the existence of a significant and negative relationship between sugar prices and the expected volatility of stock markets since the global financial crisis. Furthermore, the Granger causality test evaluates the causal relationships between sugar prices and the VIX index during the new coronavirus pandemic. The results of the analysis proved that the uncertainty in the stock market has been negatively affecting sugar prices during the COVID-19 pandemic.

Key words: sugar, market, price, causality, development, COVID-19, uncertainty, financial market, commodity market.


Agrární komodity posílily své postavení v rámci finančního a komoditního trhu v průběhu XXI. století. Zároveň však platí, že komoditní trhy orientované na zemědělské produkty vykazují vysokou míru cenové fluktuace. Výrazné cenové výkyvy jsou v tomto ohledu typické zejména v období nejistoty a krize na finančních trzích. V té části trhu, orientované na agrární komodity, patří cukr do skupiny klíčových komodit. Pandemie COVID-19 způsobila podstatné zvýšení nejistoty na finančním trhu, komoditní trhy nevyjímaje. Nový koronavirus zasáhl nabídku a poptávku na cukerním trhu, což mělo za následek výrazné změny v oblasti nabízené produkce a zejména pak ve vztahu k vývoji disponibilních skladových zásob cukru. Cílem příspěvku je vymezit dopad nejistoty na akciovém trhu, v kontextu COVID-19, na ceny cukru. Předmětem analýzy je tedy vývoj ceny cukru na jedné straně v kontextu vývoje nejistoty na finančním trhu a vývoje pandemie COVID-19 na straně druhé. Ceny cukru jsou reprezentovány indexem cukru S&P GSCI Sugar, zatímco index VIX se používá k indikaci nejistoty na akciových trzích. Abychom prozkoumali změny ve vztahu mezi cenami cukru a nejistotou akciového trhu, je použit regresní model se sekvenčním Bai-Perronovým testem strukturálních zlomů ve třicetileté perspektivě. Z výsledků analýzy lze vypozorovat existenci významného a negativního vztahu mezi cenami cukru a očekávanou volatilitou akciových trhů od doby globální finanční krize. Dále jsou pomocí Grangerova testu kauzality hodnoceny kauzální vztahy mezi cenami cukru, indexem VIX během nové pandemie koronaviru. Z výsledků analýzy vyplývá, že nejistota na akciovém trhu negativně ovlivňuje ceny cukru během pandemie COVID-19.

Klíčová slova: cukr, trh, cena, kauzalita, vývoj, COVID-19, nejistota, finanční trh, komoditní trh.

Listy cukrov. řepař., 137, 2021 (3): 121–127.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz