HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

POLCAR Adam1, ŠIMEČKOVÁ Jana2, VOTAVA Jiří1, KUMBÁR Vojtěch1
(1Ústav techniky a automobilové dopravy, Mendelova univerzita v Brně; 2Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, Mendelova univerzita v Brně)

Vliv přejezdu zemědělské techniky na utužení půdy
Effect of Agricultural Machinery Movement on Soil Compaction


Soil compaction is considered to have one of the most detrimental effects on reducing potential agricultural productivity. Soil compaction is affected by several connected systems – machine, tyre and soil properties. The aim of the article is to evaluate the effect of a change of the tractor tyre inflation pressure by 100 kPa and change of the wheel load by 4,59 kg on the change of the penetrometric soil resistance. The performed measurements showed that both the change of tyre inflation pressure and the change of wheels load resulted in a change of penetrometric resistance. However, the results of measurements did not confirm a clear statistically significant effect between measurement variations. As some other studies have shown, the tyre inflation pressure changes affect the tyre contact area, the specific pressure under the tyre and soil compaction in lower depth. Yet, the magnitude of these changes is determined by soil properties.

Key words: tyre inflation pressure, load of wheel, soil compaction.


Utužení půdního prostředí se považuje za jeden z nejškodlivějších vlivů snižujících potencionální produktivitu zemědělství. Zhutnění půdy ovlivňuje několik navzájem propojených systémů – vlastnost stroje, pneumatik a půdy. Cílem článku je zhodnotit vliv změnu tlaku huštění traktorových pneumatik o 100 kPa a zatížení o 4 590 kg na změnu penetrometrického odporu půdy. Provedená měření ukázala, že jak vlivem změny tlaku huštění pneumatik, tak i změnou zatížení kol dochází ke změně penetrometrického odporu, nicméně výsledky měření na daném pozemku nepotvrdily jednoznačný statisticky významný vliv mezi změnou zatížení kol a tlaku jejich huštění na rozdíly v penetrometrickém odporu půdy v celém měřeném půdním profilu. Jak však některé další studie ukázaly, změna tlaku huštění má vliv na změnu styčné plochy pneumatiky, změnu měrného tlaku pod pneumatikou a v nižších hloubkách i vliv na utužení půdy, nicméně velikost této změny bude dána mimo jiné zejména vlastnostmi dané půdy.

Klíčová slova: tlak huštění pneumatik, zatížení kol, utužení půdy.

Listy cukrov. řepař., 137, 2021 (3): 108–112.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz