HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

RÖDL Pavel1, FRAŇKOVÁ Marcela2, AULICKÝ Radek2, STEJSKAL Václav 2
(13. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně)

Seznam doporučených odrůd cukrové řepy pro rok 2020
List of Recommended Sugar Beet Varieties in Czech Republic for 2020


The total of 36 sugar beet varieties were added to the list of recommended varieties in 2019. The trials used only seed treated with Cruiser Force insecticide. The plants emerged slowly and gradually. During the summer months, the temperatures were high, rainfall came suddenly and in large amounts followed by dry spells. The average root yield was on average 15 t/ha higher than in 2018; on the other hand, sugar content was on average 2 percentage points lower (18%).
The list of recommended sugar beet varieties is published every year by the Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture (ÚKZÚZ) commissioned by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic. Those who take part in the process are Sugar Beet Growers Associations, sugar companies and seed firms. The varieties are divided and evaluated according to their tolerance. The overall indicator, the INDEX, expresses parameters of a variety in relation to the average of the whole tested assortment on a relative scale. The list of recommended varieties includes not only one-year results, but also the results of two and three-year tests. Results from locations with beet cyst nematode infestation are shown in separate tables.

Key words: sugar beet, varieties, testing.


V roce 2019 bylo do seznamu doporučených odrůd zařazeno 36 odrůd cukrové řepy. V pokusech bylo použito výhradně osivo namořené insekticidem Cruiser Force. Rostliny vzcházely pomalu a etapovitě. V letních měsících panovaly vysoké teploty, srážky většinou přicházely najednou ve velkém množství, pak následovaly dny bez dešťů. Průměrný výnos bulev byl v průměru o 15 t/ha vyšší než v roce 2018 a cukernatost byla naopak v průměru o 2 procentní body nižší (18 %).
Seznam doporučených odrůd zveřejňuje každý rok ÚKZÚZ na základě pověření Ministerstva zemědělství ČR. Na spolupráci se podílejí Svazy pěstitelů cukrovky, cukrovarnické společnosti a osivářské firmy.
Odrůdy jsou do tabulek rozděleny podle tolerance, a tak i hodnoceny. Souhrnným ukazatelem, vyjadřujícím parametry odrůdy k průměru celého zkoušeného sortimentu v relativních hodnotách, je INDEX. Seznam doporučených odrůd uvádí nejenom výsledky jednoleté, ale i z dvouletého a tříletého zkoušení. Lokality s výskytem háďátka řepného jsou hodnoceny v samostatně.

Klíčová slova: cukrová řepa, odrůdy, zkoušení.

Listy cukrov. řepař., 136, 2020 (1): 9–12.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz