HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

CHOCHOLA Jaromír, PAVLŮ Klára
(Řepařský institut, Semčice)

Třicet let monitorování zásoby dusíku na řepných polích
Thirty Years of Monitoring Nitrogen Reserves in Beet Fields


Since winter 1986/1987 with short breaks in the 1990s, the reserves of mineral nitrogen in about 40 sugar beet fields are measured; the measurements take place in the early spring in soil layers 0–30, 30–60, and 60–90 cm. A report on these measurements is issued with the intention to enable the growers to get an idea about the regional nitrogen reserves and fertilization needs. Nitrogen reserves declined slowly until winter 2012/2013, but in recent years they have risen again to levels approaching 200 kg/ha N. Nitrogen reserves show significant regional differences. Pre-spring reserves are demonstrably affected by rainfall in the period October–February, lower reserves occur at rainfall higher than 200 mm. High nitrogen fertilization of sugar beet is the subject of discussion, as it does not take into account the sufficient reserve in soil and the causes of high reserve. Residual, unused nitrogen remaining in soil after the harvest of pre-crop and its gradual accumulation is seen as an important cause.

Key words: soil nitrogen reserve, soil layers, N monitoring, fertilization.


Od zimy 1986/1987 s krátkými přestávkami v devadesátých letech měříme na souboru cca 40 polí pro cukrovou řepu v předjaří zásobu minerálního dusíku v půdních vrstvách 0–30, 30–60 a 60–90 cm. O těchto měřeních vydáváme zprávu, která by měla sloužit pěstitelům k představě o regionální zásobě dusíku a k úvaze o potřebě hnojení. Zásoby dusíku pomalu klesaly až do zimy 2012/2013, v posledních letech však opět narostly na hodnoty blížící se 200 kg/ha N. Zásoby dusíku vykazují významné regionální rozdíly. Předjarní zásobu prokazatelně ovlivňují dešťové srážky v období říjen–únor, nižší zásoby jsou při srážkách vyšších než 200 mm. Diskutuje se příliš vysoké hnojení cukrové řepy dusíkem, nezohledňující dostatečně zásobu v půdě a příčiny vysoké zásoby. Za důležitou příčinu se označuje zbytkový, nevyužitý dusík v půdě po sklizni předplodin a jeho postupná kumulace.

Klíčová slova: zásoba N v půdě, půdní vrstvy, monitorování N, hnojení.

Listy cukrov. řepař., 136, 2020 (2): 66–72.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz