HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

VESELÁ Kamila
(Česká zemědělská univerzita v Praze)

Vliv vstupu České republiky do Evropské unie na dovoz cukru
Impact of Czech Republic Accession to European Union on Sugar Imports


The Czech Republic, as a member state of the European Union, is part of the common European market and as such is subject to EU measures and positions. In the last years the European Union made some decisions with a view to restructuring the European sugar market and increasing the productivity and profitability of the European sugar industry. The Czech sugar market is supplied from its own resources and also from imports. The aim of this paper is to analyse the import demand for sugar with an emphasis on its changes related to the accession of the Czech Republic to the European Union. Although sugar imports increased before the year 2004 and after this time as well, the growth rate of import demand decreased. Structural changes also reflect on the import of sugar and, even though 50% of the operational demand is met by three countries in the long run, import from less traditional and remote destinations is growing.

Key words: sugar, Czech Republic, import, European Union, foreign trade.


Česká republika, jako členská země Evropské unie, je součástí vnitřního trhu Evropské unie, a tak pochopitelně podléhá opatřením a stanoviskům EU. V minulosti Evropská unie realizovala opatření s cílem restrukturalizovat evropský trh s cukrem, zvýšit produktivitu i výnosnost evropského cukrovarnictví. Český trh s cukrem je zásoben jak z vlastních zdrojů, vlastní produkce, tak z dovozu. Cílem článku bylo analyzovat dovozní poptávku po cukru s důrazem na její změny související se vstupem České republiky do Evropské unie. I když dovoz cukru rostl před vstupem do EU i po vstupu ČR do EU, tempo růstu dovozní poptávky kleslo. Rovněž se na dovozu cukru projevují strukturální změny, a tak i když dlouhodobě dovozní poptávku z 50 % uspokojují tři země, roste i dovoz z méně tradičních a vzdálených destinací.

Klíčová slova: cukr, Česká republika, dovoz, Evropská unie, zahraniční obchod.

Listy cukrov. řepař., 136, 2020 (12): 422–425.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz