HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

TÓTH Štefan, PORVAZ Pavol, DANILOVIČ Martin, IĽKOVÁ Lucia
(Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav agroekológie Michalovce)

Láskavce a cukrová repa
Pigweeds Amaranthus spp. and Sugar Beet


This paper describes the biological properties of certain species from the genus Amaranthus L., which takes the eighth place of economic importance, according to the latest weed monitoring in Slovakia. Currently, the most widespread pigweed species are the common amaranth, Amaranthus retroflexus L. (AMARE), Powell’s amaranth, A. powellii S. Watson (AMAPO), spreading amaranth, A. blitoides S. Watson (AMABL), and white pigweed, A.  albus L. (AMAAL). The occurrence of other species of amaranths as weeds vary from scattered to rare in Slovakia. Amaranths are mainly found in wide row crops and various types of vegetables, where they are competitively strong and can produce a great amount of fully ripe seeds. They are detrimental to sugar beet, sunflower, potatoes and various types of vegetables, also legumes such as peas, broad bean and soybean. Amaranths can also produce a great amount of fully ripe and fertile seeds in various perennial crops. Conversely, the presence of amaranths is not typical of dense stands of cereals because they freeze out in winter cereals and they do not compete with winter or spring cereals in spring. In the climatic conditions of Slovakia, amaranths occur on cultivated soils mainly in corn and beet production areas. The occurrence of amaranths weeds at higher altitudes is usually associated with ruderal plant communities.
From the sugar beet trio of frequent broad-spectrum mixed partners of phenmediphan, desmediphan and ethofumesate, the best one against the amaranths is desmediphan to which AMABL and AMAPO are sensitive in their early growth stages, while AMARE is less to moderately sensitive. In general, amaranths are not sensitive to phenmedipham, however phenmedipham can improve the effectiveness of the combination partners used in the early growth stages. Similarly as to desmediphan, the early growth stages of AMARE are less to moderately sensitive to ethofumesate and so are the early growth stages of AMAPO, while AMABL is less sensitive or not sensitive to ethofumesate at all. Triflusulfuron-methyl is effective against AMARE, AMAPO, AMABL and AMAAL, it reliably works in TM even within solo applications. Amaranths are diversely sensitive to metamitron. Metamitron has the ability of pre-emergent and early post-emergent control of AMAAL and AMABL. AMARE and AMAPO are less sensitive to metamitron in the early growth stages, but later completely lose the sensitivity to metamitron. Most of the amaranths are not sensitive to chloridazone, except AMAAL which is sensitive in the early growth stages. In relation to lenacil, the amaranths show no sensitivity. The paper also briefly characterizes the sensitivity of amaranths to herbicides in other crops which are important during the cultivation of sugar beet forecrops.

Key words: common pigweed, Powell’s amaranth, white pigweed, spreading amaranth, pigweeds, sugar beet, herbicides.


Predkladaná práca opisuje biologické vlastnosti druhov burín z rodu láskavec, ktoré v rámci posledného monitoringu burín na Slovensku zaujali ôsme miesto v rebríčku podľa aktuálnej hospodárskej významnosti. Druhovo ide o láskavec ohnutý, Amaranthus retroflexus L., l. zelenoklasý, A. powellii S. Watson, l. blitovitý, A. blitoides S. Watson, a l. biely, A. albus L., ktoré sú hospodársky významé buriny. Výskyt ďalších druhov láskavcov ako burín je na Slovensku menej častý až ojedinelý. Láskavce sa vyskytujú najmä v širokoriadkových plodinách a rôznych druhoch zeleniny, kde sa konkurenčne presadzujú a dokážu zarodiť značné množstvo drobných semien. Ide hlavne o plodiny ako cukrová repa, slnečnica, zemiaky a rôzne druhy zeleniny, prípadne z ďalších poľných plodín škodia najmä v strukovinách ako hrach, bôb a sója. K namnoženiu semien láskavcov dochádza aj v porastoch rôznych trvácich plodín. Naopak výskyt láskavcov nie je typický pre hustosiate obilniny, kde v oziminách príchodom zimy vymŕzajú a v porastoch na jar sa už konkurenčne nepresadzujú. V klimatických podmienkach Slovenska sa na obrábaných pôdach zaburiňujúce láskavce najviac vyskytujú v kukuričnej a repnej výrobnej oblasti, vo vyšších polohách sa ich výskyt zvyčajne spája s ruderálnymi spoločenstvami rastlín.
Z trojice pre cukrovú repu častých širokospektrálnych zmesných partnerov phenmediphane, desmediphaneethofumesate v účinnosti voči láskavcom vyniká desmediphan, na ktorý sú v skorých rastových fázach citlivé láskavec blitovitý a láskavec zelenoklasý, kým láskavec ohnutý je na desmediphan menej až stredne citlivý. Na phenmedipham sú láskavce všeobecne odolné, v skorých rastových fázach láskavcov phenmedipham účinnosť kombinačných partnerov však zvyšuje. Podobne ako voči desmediphanu sú na ethofumesate skoré rastové fázy láskavca ohnutého menej až stredne citlivé a rovnako sú citlivé aj skoré rastové fázy láskavca zelenoklasého, kým láskavec blitovitý je voči ethofumesate menej citlivý až odolný. Na phenmedipham sú láskavce všeobecne odolné, v skorých rastových fázach láskavcov phenmedipham účinnosť kombinačných partnerov však podporuje, zvyšuje. Voči láskavcom v porastoch cukrovej je účinný triflusulfuron-methyl, účinkuje spoľahlivo v TM aj samostatne voči láskavcu ohnutému, zelenoklasému, bielemu aj blitovitému. Voči metamitronu sú láskavce citlivé rôzne, metamitron preemergentne a v skorých rastových fázach spoľahlivo likviduje láskavec láskavec blitovitý a biely. Láskavec ohnutý a zelenoklasý sú voči metamitronu stredne až menej citlivé v skorých rastových fázach, neskôr sú už odolné. Odolnosťou sa väčšina láskavcov vyznačuje aj voči chloridazonu, na ktorý je v skorých rastových fázach citlivý iba láskavec biely. Voči lenacilu sa láskavce vyznačujú typickou odolnosťou. V práci je stručne popísaná aj citlivosť láskavcov na herbicídy v iných plodinách, ktoré sú pri pestovaní cukrovej repy významné z hľadiska zaradenia v osevnom slede.

Kĺúčové slová: láskavec ohnutý, láskavec zelenoklasý, láskavec biely, láskavec blitovitý, láskavce, cukrová repa, herbicídy.

Listy cukrov. řepař., 136, 2020 (11): 380–386.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz