HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HOLÝ Kamil, SKUHROVEC Jiří
(Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha–Ruzyně)

Rýhonosec řepný – škůdce cukrovky z červeného seznamu
Sugar Beet Weevil – Red-Listed Sugar Beet Pest


The paper summarizes data concerning biology, ecology, monitoring, and protection against the sugar beet weevil (Asproparthenis punctiventris) which has recently increased in abundance. In Poland, Austria, Hungary and some Eastern European countries, it is in a stage of gradation and causes economically significant damage. The reason for the increase in abundance is a combination of favourable climatic conditions (hot and dry spring) with the ban on effective insecticides.
In the years 2017–2019, we monitored the occurrence of adults and damage to plants by weevil in central, northern and eastern Bohemia (Czech Republic). No beetles or plant damage were found at any of the sites surveyed (occurrence was below the observation threshold). However, the situation may be different in the localities of southern and northern Moravia, which are adjacent to the areas of calamities in Austria and Poland. Farmers with sugar beet growth in these risk areas should carry out regular monitoring of adults and, at the first occurrence, immediately take protective measures.

Key words: sugar beet weevil (Asproparthenis punctiventris), sugar beet, occurrence, damage, Czech Republic.


V příspěvku jsou shrnuty poznatky z biologie, ekologie, monitoringu a ochrany proti rýhonosci řepnému (Asproparthenis punctiventris), u kterého se recentně zvyšuje početnost. V Polsku, Rakousku, Maďarsku a některých státech východní Evropy je ve fázi gradace, při které dochází až k zaorání porostů. Příčinou zvyšování abundance je kombinace příznivých klimatických podmínek (teplé a suché jaro) se zákazem účinných přípravků.
V letech 2017–2019 jsme při monitoringu škůdců cukrové řepy sledovali i výskyt dospělců a poškození rostlin rýhonoscem ve středních, severních a východních Čechách. Na žádné z prozkoumaných lokalit nebyli brouci ani poškození zjištěni (výskyt byl pod prahem pozorovatelnosti). Jiná situace může být ale na lokalitách jižní a severní Moravy, které sousedí s oblastmi kalamitních výskytů v Rakousku a Polsku. Pěstitelé, kteří mají porosty cukrové řepy v těchto rizikových lokalitách, by měli provádět pravidelný monitoring dospělců a při prvních výskytech začít ihned provádět ochranná opatření.

Klíčová slova: rýhonosec řepný, cukrová řepa, výskyt, škodlivost, Česká republika.

Listy cukrov. řepař., 136, 2020 (11): 371–375.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz