HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MAITAH Kamil, SMUTKA Luboš, MAITAH Mansoor, PULKRÁBEK Josef
(Česká zemědělská univerzita v Praze)

Cukrovarnický průmysl v Súdánu v letech 1993–2017
Sugar Industry in Sudan in 1993–2017


The article deals with sugar industry in Sudan in 1993–2017. It is divided into two main parts, the first part focuses on sugar production, the second part on sugar consumption. In both parts, a trend analysis is performed to compare growth and identify trend. The findings of this analysis indicates that sugar production in Sudan has recently been on the decrease. On the other hand, consumption shows an upward trend. This results in the need to increase the import of sugar from abroad. It is also confirmed by the level of self-sufficiency in sugar consumption, which shows a year-to-year decrease by 3% and in 2017 it was only 54%.
Furthermore, a regression analysis has been conducted in order to assess sugar consumption in Sudan depending on the country’s population, its GDP per capita, its sugar production, sugar import and sugar export. The most statistically significant variables are the production, import and export. Finally, the estimated sugar consumption has been calculated, including the expectations for the period 2018–2023, the consumption is expected to grow by 6% year-to-year and it will be approx. 1.794 mil tons in 2023.

Key words: sugar, sugar cane, Sudan, Africa.


Článek se věnuje cukrovarnickému průmyslu v Súdánu v letech 1993–2017. Je rozdělen na dvě hlavní části, první část pojednává o produkci cukru, část druhá se zaměřuje na spotřebu. V obou částech je provedena trendová analýza k porovnání růstu a identifikaci trendu. Poznatky plynoucí z této analýzy lze shrnout následně: Produkce cukru v Súdánu má v poslední době klesající tendenci. Naopak spotřeba vykazuje stoupající trend. Výsledkem je nutnost zvyšovat dovozy cukru ze zahraničí. Dlouhodobě je pak negativní, respektive zhoršující se míra soběstačnosti ve spotřebě cukru, která klesá meziročně o 3 % a v roce 2017 dosahovala pouze 54 %.
Dále byla pomocí regresní analýzy hodnocena celková spotřeba cukru v závislosti na počtu obyvatel, HDP na obyvatele, produkci cukru, dovozu cukru a vývozu cukru. Mezi statisticky nejvýznamnější proměnné patří produkce, dovoz a vývoz. Na závěr je vypočítaná odhadovaná spotřeba cukru, včetně predikce od roku 2018 do roku 2023, z které vychází, že spotřeba v tomto období bude růst meziročně o 6 % a v roce 2023 dosáhne cca 1,794 mil. t.

Klíčová slova: cukr, cukrová třtina, Súdán, Afrika.

Listy cukrov. řepař., 136, 2020 (9–10): 355–360.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz