HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HORÁK Radek
(Moravskoslezské cukrovary, s.r.o, Hrušovany nad Jevišovkou)

Vliv použití desinfekčních prostředků na růst bakterií v prostředí extraktoru
Effect of Disinfectants Use on Bacterial Growth in Extractor Environment


The process of sucrose production from sugar beet gets contaminated by microbial contaminants from the raw material and soil. The microbial activity results in the formation of slime on the basis of polysacharides, which has an unfavorable effect on filtration during juice purification. Some microorganism also metabolize sucrose, which leads to losses accompanied by financial consequences. Formaldehyde is a very effective disinfectant, but due to the negative effects on human health, it is advisable to replace it with other alternatives. BetaStab® and Defostab® achieved optimum results in extractor disinfection and could therefore be included as alternatives to form­alde­hyde disinfectant. However, it is important to keep in mind the resistance ability of microbes and it is necessary to rotate the products used for application.

Key words: sugar beet, microbial contaminants, lactic acid, extraction, desinfection.


Při výrobě sacharosy z cukrové řepy vstupují do procesu výroby mikroorganismy, které pocházejí z rostlinného materiálu a půdy. Jejich činností dochází ke vzniku slizu na bázi polysacharidů, který má nepříznivé účinky na filtraci při čištění šťávy. Některé mikroorganismy také metabolizují sacharosu, což vede ke ztrátám s finančními následky. Formaldehyd je velice účinný dezinfekční prostředek, avšak pro jeho negativní vlastnosti na lidské zdraví je vhodné jej nahradit jinými prostředky. BetaStab® a Defostab® dosáhly optimálních výsledků v rámci dezinfekce extraktoru a mohly by tak být zařazeny jako alternativa dezinfekčního prostředku formaldehydu. Důležité je však brát v potaz rezistenční schopnost mikroorganismů a při dezinfikování je nutno tyto prostředky střídat.

Klíčová slova: cukrová řepa, mikrobiální metabolity, kyselina mléčná, extrakce, dezinfekce.

Listy cukrov. řepař., 136, 2020 (9–10): 350–354.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz