HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

IVANIČ PORHAJAŠOVÁ Jana, BABOŠOVÁ Mária, NOSKOVIČ Jaroslav
(Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)

Aktivita, biodiverzita a trofická preferencia dominantných čeľadí Carabidae a Staphylinidae v poraste repy cukrovej
Activity, Biodiversity and Trophic Preference of Dominant Carabidae and Staphylinidae Families in Sugar Beet Stands


The aim of this thesis was to evaluate the activity, biodiversity and trophic preference of the families of Coleoptera order, with an emphasis on the dominant Carabidae and Staphylinidae families. The experiment was carried out under the conditions of sugar beet (Beta vulgaris L. provar. altissima Doell.) agroecosystem with application of organic fertilizers in VPP Kolíňany. The research implemented the method of soil traps in 2002, 2005 and 2007. During the monitored period, 19,004 individuals of Coleoptera order from 19 families were collected. The eudominant occurrence was recorded in the Carabidae family. The occurrence of Staphylinidae was dominant. In terms of trophic relationships, both Carabidae and Staphylinidae families are the most useful beetles due to their ability to eliminate pests. The occurrence of Anthicidae and Cryptophagydae families was sporadic. The occurrence of other families, e.g. Silphidae, Curculionidae, Scarabaeidae and others, was recedent and subrecedent, respectively. Nevertheless, all the recorded families supported the diversity of the agroecosystem. The average degree of diversity reached 1.0830. The application of organic fertilizers can be evaluated as an important agrotechnical measure, as the application of livestock manure and sugar beet digestate supported the activity and biodiversity of the Coleoptera orders. Nevertheless, the impact of variant and crop was statistically not significant. The influence of temperature, precipitation and year was statistically highly significant. The presence of soil fauna populations in the agroecosystems is important as it contributes to the increase in biodiversity, ecosystem balance and trophic relationships.

Key words: Beta vulgaris, biodiversity, Carabidae, Staphylinidae.


Cieľom predloženej práce bolo vyhodnotiť aktivitu, biodiverzitu a trofickú preferenciu čeľadí radu Coleoptera, s dôrazom na dominantné čeľade Carabidae a Staphylinidae, v rámci agroekosystému s aplikáciou organických hnojív, na lokalite VPP Kolíňany, v poraste repy cukrovej (Beta vulgaris L. provar. altissima Doell.). Výskum bol realizovaný v rokoch 2002, 2005 a 2007, metódou zemných pascí. Počas monitorovaného obdobia bolo získaných 19 004 jedincov koleopterofauny, s následnou determináciou 19 čeľadí. Eudominantný výskyt zaznamenala čeľaď Carabidae, nasledovali Staphylinidae s dominantným výskytom. Obe čeľade z hľadiska trofických vzťahov vystupujú ako naše najužitočnejšie chrobáky, nakoľko likvidujú škodce. Sporadicky sa subdominantne vyskytovali Anthicidae a Cryptophagydae. Výskyt ostatných prítomných čeľadí, napr. Silphidae, Curculionidae, Scarabaeidae a ďalších bol na úrovni recedentného, resp. subrecedentného zastúpenia. Napriek uvedenému všetky prítomné čeľade podporili diverzitu agroekosystému, priemerná hodnota stupňa diverzity dosiahla hodnotu 1,0830. Aplikáciu organických hnojív možno hodnotiť ako významné agrotechnické opatrenie, nakoľko aplikácia maštaľného hnoja a biokalu podporila aktivitu a biodiverzitu prítomných čeľadí koleopterofauny. Napriek uvedenému na základe štatistického hodnotenia sa vplyv variantu a pestovanej plodiny nepotvrdil. Faktory teplota, zrážky a vplyv ročníka potvrdil vysokú preukaznú závislosť. Prítomnosť populácií pôdnej fauny je potrebná z hľadiska biodiverzity, vyváženosti ekosystémov, ale aj zabezpečenia fungovania rozvinutej siete trofických väzieb.

Kľúčové slová: Beta vulgaris, biodiverzita, Carabidae, Staphylinidae.

Listy cukrov. řepař., 136, 2020 (9–10): 328–332.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz