HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

STRAKOVÁ Nikola
(Masarykova univerzita v Brně)

Rizika pěstování cukrové řepy a jejich krytí komerčním pojištěním
Risks of Sugar Beet Growing and their Coverage by Commercial Insurance


This article mentions drought and unevenly distributed rainfall throughout the year as the main risks of sugar beet growing in terms of weather. The impact of weather fluctuations on business can be eliminated by farmers either by drawing on subsidies from the state where there is no systemic solution yet or through commercial insurance. Farms are not obliged to take out agricultural insurance. Given the risks they face in doing business, negotiating affordable commercial insurance is a sign of a responsible approach to eliminating business risks and doing business in general. Agricultural insurance is relatively expensive and is therefore aided by the state. For ease of reference, an overview of commercial insurers providing crop insurance from 2008 to the present, including their market shares, is offered, accompanied by a brief overview of the commercial insurers‘ products that can be used for sugar beet insurance.

Key words: commercial crop insurance, sugar beet, risks, state aid to crop insurance, drought, rainfall.


Jako hlavní rizika pěstování cukrové řepy z hlediska počasí zmiňuje tento článek sucho a nerovnoměrně rozvržené srážek v průběhu roku. Dopady výkyvů počasí na podnikání mohou zemědělci eliminovat jednak čerpáním podpor od státu, kde prozatím ale neexistuje žádné systémové řešení, nebo prostřednictvím komerčního pojištění. Zemědělské podniky nemají povinnost uzavírat zemědělská pojištění. Vzhledem k nebezpečí, která jim při podnikání hrozí, je sjednání dostupného komerčního pojištění známkou zodpovědného přístupu k eliminaci podnikatelských rizik a podnikání obecně. Zemědělské pojištění je poměrně nákladné, a proto je navíc podporováno státem. Pro lepší orientaci je nabídnut přehled komerčních pojišťoven poskytujících pojištění plodin od roku 2008 po současnost včetně jejich podílů na trhu, doplněný stručným přehledem produktů komerčních pojišťoven, které mohou být využity k pojištění cukrové řepy.

Klíčová slova: komerční pojištění plodin, cukrová řepa, rizika, státní podpora pojištění plodin, sucho, srážky.

Listy cukrov. řepař., 136, 2020 (9–10): 324–327.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz