HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

URMINSKÁ Dana, URMINSKÁ Jana, ONDRIŠÍK Peter
(Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)

Pôdna reakcia ako významný faktor v pestovaní cukrovej repy
Soil Reaction as Im­portant Factor in Sugar Beet Cultivation


Soil pH, pH/KCl value is one of the most important data for soil quality and soil processes. It affects all chemical, biological and physical processes in the soil environment. The aim of the research was to determine the values of soil exchange reaction in agricultural land and predict the possible positive or negative impacts with respect to cultivated sugar beet and determine correlation relations, statistical significance of dependence of agri-environment pH factor. The research found that the values of exchange soil reactions in the monitored period from 2012 to 2014 varied in the range from 6.8 to 7.9. The calculated values of the Spearman correlation coefficient for the soil exchange reaction indicate a significant statistical dependence, especially for cadmium. The pHKCl : Cd dependence has a high correlation rate for the agri-environment under consideration because the significance level of P was < 0.01. This positive correlation means that the increase in cadmium concentration in the environment is strongly influenced by the pH factor of the environment. Significant correlation relationships between pHKCl and selected parameters were noted for manganese, nickel, N-NO3 and Nan with conclusiveness (P < 0.05). Since chemical elements and substances affected by pH can accumulate in crops, their presence may present a long-term positive or negative change in the quality of the agri-environment.

Key words: agricultural soil, experiment, sugar beet, pHKCl, selected chemical elements.


Hodnota pH, pHKCl pôdy patrí k významným úda­jom rozhodujúcim o kvalite pôdy a jej pôdnych procesoch. Zasahuje v pôdnom prostredí do všetkých chemických, biologických a fyzikálnych procesov. Cieľom výskumu bolo stanoviť hodnoty výmennej pôdnej reakcie v poľnohospodárskej pôde. Na základe výsledkov predikovať možné vplyvy so zreteľom na pestovanú cukrovú repu a určiť korelačné vzťahy, štatistickú významnosť závislostí kľúčového pH faktoru agroprostredia. Výskumom bolo zistené, že hodnoty výmenných pôdnych reakcií v sledovanom období rokov 2012 až 2014 varírovali v rozsahu od 6,8 do 7,9. Vypočítané hodnoty Spearmanovho korelačného koeficientu pre výmennú pôdnu reakciu poukazujú na významnú štatistickú závislosť najmä pre kadmium. Závislosť pre vzťah pHKCl : Cd má vysokú mieru korelácie pre sledované agroprostredie, pretože hladina významnosti P bola < 0,01. Táto pozitívna závislosť znamená, že nárast koncentrácie kadmia v prostredí je výrazne ovplyvnený pH faktorom prostredia. Významné korelačné vzťahy medzi pHKCl a vybranými parametrami boli zaznamenané aj pre mangán, nikel, N-NO3 a Nan s preukaznosťou (P < 0.05). Vzhľadom k tomu, že chemické prvky a látky ovplyvnené pH, môžu sa akumulovať v plodinách, ich prítomnosť môže predstavovať dlhodobú pozitívnu alebo negatívnu zmenu kvality agroprostredia.

Kľúčové slová: poľnohospodárska pôda, experimentálny pokus, cukrová repa, pHKCl, vybrané chemické prvky.

Listy cukrov. řepař., 136, 2020 (9–10): 320–323.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz