HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ČERNÝ Ivan1, PAČUTA Vladimír1, ERNST Dávid1, ZAPLETALOVÁ Alexandra1, MAREK Ján1, RAŠOVSKÝ Marek1, GAŽO Ján1, ŠULIK Richard2, BUŠO Rastislav3
(1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 2Považský cukor, a.s., Trenčianska Teplá; 3CVRV, Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany)

Formovanie úrody a cukornatosti repy cukrovej v závislosti od rôznych technológií obrábania pôdy
Formation of Yield and Sugar Content of Sugar Beet Depending on Soil Tillage Technologies


Field experiments carried out in 2017–2018 in the fields of PD Devio Nové Sady studied the influence of different technological methods of soil tillage on the production capacity (yield and sugar content) of sugar beet depending on the specific agroecological conditions of the year. The production-experimental area is located at the border between the maize and beet production areas. The analysis of experimental data revealed a highly significant effect of soil tillage treatments as well as the interaction of soil tillage and climatic factors on the root yield and sugar content. Statistically significant higher root yields were confirmed in soil tillage treatments 3 and 5 (2 diskings 120 and 200 mm + loosening 340 and 350 mm) compared to conventional soil tillage (2 diskings 120 and 200 mm + plowing 250 mm) in the control treatment. Positive effect of treatments 3 and 5 was recorded especially in 2018, with low amount of precipitation in July, when these treatments provided more optimal soil environment for sugar beet root growth compared to the control treatment. Within the scope of two-year trials at the experimental site, a statistically highly positive impact of the tested soil tillage technologies on sugar content values was recorded in the case of treatment 4 (disking 120 mm and loosening 350 mm), and treatments 3 and 5 compared to the control treatment. The root yield and sugar content values recorded in treatment 2 (2 diskings of 120 and 200 mm + chiseling 450 mm) were comparable to the control variant in both years.

Key words:sugar beet, weather conditions, soil tillage, root yield, sugar content.


V poľných pokusoch realizovaných v rokoch 2017–2018, na pozemkoch PD Devio Nové Sady, bol skúmaný vplyv rôznych technologických spôsobov obrábania pôdy na produkčnú schopnosť (úroda a cukornatosť) repy cukrovej v závislosti na konkrétnych agroekologických podmienkach ročníka. Výrobno-experimentálna oblasť je lokalizovaná na rozhraní kukuričnej a repnej výrobnej oblasti. Analýzou experimentálnych dát bol zistený vysoko preukazný vplyv variantov obrábania pôdy, ako aj vzájomného spolupôsobenia obrábania pôdy a klimatických faktorov na úrodu buliev a cukornatosť. Štatisticky významne vyššie výsledky úrody buliev, v porovnaní s konvenčným spôsobom obrábania pôdy (2 diskovania 120 a 200 mm + orba 250 mm) v kontrolnom variante, boli potvrdené vo variantoch obrábania pôdy 3, resp. 5 (2 diskovania 120 a 200 mm + kyprenie 340, resp. 350 mm). Pozitívny efekt variantov 3 a 5 bol predovšetkým v roku 2018, ktorý bol charakteristický nižšou sumou zrážok v mesiaci júl, kedy tieto varianty zabezpečili pri nižšej sume zrážok optimálnejšie pôdne prostredie pre rast buliev cukrovej repy v porovnaní s kontrolným variantom. V rozsahu dvojročných pokusov na pokusnej lokalite bol zistený štatisticky vysoko preukazne pozitívny vplyv testovaných technológií obrábania pôdy, na úrovni variantov 4 (diskovanie 120 mm a kyprenie 350 mm), resp. variantov 3 a 5 na hodnoty dosiahnutej cukornatosti v porovnaní s kontrolným variantom. Variant 2 (2 diskovania 120 a 200 mm + podrývanie 450 mm) bol v hodnotách úrody buliev ako aj cukornatosti na úrovni kontrolného variantu v oboch hodnotených rokoch.

Klúčové slová: repa cukrová, poveternostné podmienky, obrábanie pôdy, úroda buliev, cukornatosť.

Listy cukrov. řepař., 136, 2020 (7–8): 262–266.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz