HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HÁJKOVÁ Lenka1, KOŽNAROVÁ Věra2, MOŽNÝ Martin1, ŽALUD Zdeněk3,4
(1Český hydrometeorologický ústav, 2Česká zemědělská univerzita v Praze 3Mendelova univerzita v Brně, 4Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR)

Vliv klimatické změny na termíny setí, vzcházení a sklizně cukrové řepy
Influence of Climate Change on Terms of Sugar Beet Sowing, Emergence and Harvest


Czech Hydrometeorological Institute operates a phenological network that comprises data that include the date of sowing, emergence and harvest of sugar beet. The contribution covers two long-term phenological time-series of sugar beet from 1946–2012 from Sadská and Velký Újezd stations. Apart from the statistical study of sowing and harvest dates shift and the phonological phase of emergence, the paper also focuses on the key temperature characteristics – the change of effective air temperatures above 5 °C on the day of sowing, emergence and harvest (calculated from March 1) and the occurrence of frost days at the time of sowing and harvest. The results are supplemented by maps of normal values of sum of effective air temperatures and frequency of frost days in March, April and October for the period 1961–2010. The date of sowing at both stations shifted by –2.2 days (Sadská) to –11.3 days (Velký Újezd) and the date of harvest by +7.6 days (Velký Újezd) to +24.3 days (Sadská). The phenological phase of emergence shifted from –7.3 (Sadská) to –12.9 days (Velký Újezd). The number of days between sowing and emergence decreased and it increased between sowing and harvest as well as between emergence and harvest. The sum of effective air temperatures above 5 °C (from March 1) decreased at the time of sowing and emergence, and increased at the time of harvest.

Key words:sowing, emergence, harvest, effective temperature sum, phenology.


Práce Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) zahrnuje fenologická pozorování a jejich součástí bylo i zapisování data setí, vzcházení a sklizně cukrovky. V příspěvku jsou zpracovány dvě dlouhodobé fenologické řady cukrové řepy za období 1946–2012 ze stanic Sadská u Poděbrad a Velký Újezd u Olomouce. Vedle statistického rozboru posunu termínu setí a sklizně a fenologické fáze vzcházení jsme se zaměřili i na klíčové teplotní charakteristiky – změnu efektivních teplot vzduchu nad 5,0 °C ke dni setí, vzcházení a sklizně (počítáno od 1. března) a na četnost výskytu mrazových dnů v době setí a sklizně. Výsledky jsou doplněny o mapové zpracování normálu sumy efektivních teplot vzduchu nad 5,0 °C a četnosti mrazových dnů v březnu, dubnu a říjnu za období 1961–2010. Termín setí se na obou stanicích posunul o –2,2 dne (Sadská) až –11,3 dne (Velký Újezd) a termín sklizně o +7,6 dne (Velký Újezd) až +24,3 dne (Sadská). Fenofáze vzcházení se posunula o –7,3 (Sadská) až –12,9 dne (Velký Újezd). Počet dnů mezi setím a vzcházením se zkrátil, naopak mezi setím a sklizní a vzcházením a sklizní se prodloužil. Suma efektivních teplot vzduchu nad 5,0 °C (od 1. března) se k termínu setí a vzcházení snížila, k termínu sklizně se zvýšila.

Klíčová slova: setí, vzcházení, sklizeň, suma efektivních teplot, fenologie.

Listy cukrov. řepař., 136, 2020 (7–8): 256–261.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz