HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ŽALUD Zdeněk1,2, HLAVINKA Petr1,2, RŮŽEK Pavel2,3, KLEM Karel1,2, ZAHRADNÍČEK Pavel2,4, ŠTĚPÁNEK Petr2,4, MOŽNÝ Martin4, TRNKA Miroslav1,2
(1Mendelova univerzita v Brně, 2Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. 3Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.,
4Český hydrometeorologický ústav
)

Změna klimatu a její dopady pro polní produkci se zaměřením na cukrovou řepu v České republice
Climate Change and Its Impact on Field Production with Focus on Sugar Beet in Czech Republic


The article clarifies the causes of the changing climate, outlines its historical and likely development in the near future and continues to identify the risks and impacts on agricultural activity in the area of field production. It discusses the basic impacts related to the vegetation period, biotic and abiotic factors and pays particular attention to drought. The article also describes weather induced and weather related risks for sugar beet cultivation and concludes by a brief description of the adaptation measures that should be taken to negate the changing climatic conditions.

Key words:drought, climate development, impact, field production, adaptation.


Článek objasňuje příčiny měnícího se klimatu, ukazuje jeho historický i krátkodobý budoucí vývoj a analyzuje jednotlivá rizika a dopady pro zemědělskou činnost v oblasti polní produkce. Jsou popsány základní dopady související s vegetační dobou, biotickými i abiotickými faktory, z nichž nejvýznamnější je problematika sucha. Samostatně jsou popsána klimaticky podmíněná či stimulovaná rizika pro pěstování cukrové řepy. Naznačena jsou základní adaptační opatření proti měnícím se klimatickým podmínkám.

Klíčová slova: sucho, vývoj klimatu, dopady, polní produkce, adaptace.

Listy cukrov. řepař., 136, 2020 (7–8): 248–255.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz