HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

TRÁVNÍČEK Petr1, NOVOTNÁ Jana1, KOTEK Luboš2
(1Mendelova univerzita v Brně; 2 Vysoké učení technické v Brně)

Havárie v zařízeních cukrovarnického průmyslu a jejich prevence
Accidents in Sugar Plants and Their Prevention


An author database was compiled in order to determine specific preventive measures for the operation of facilities in the sugar industry. The database contains a list of accidents in these facilities from 1982 to 2018. Preventive measures were subsequently determined by analyzing the causes and types of the accidents. There were 18 deaths, 56 serious injuries and 142 minor injuries during the period considered. The main types of accidents are leakage, explosion, fire, and dispersion. The causes of the accidents were mostly organizational (insufficient process analysis, procedure setting, equipment design or construction error), human factor related (operator error, failure to carry out duties, malicious intervention), external influences (natural events, equipment failure) and other causes. Preventive measures include regular cleaning of premises, use of approved electrical equipment, regular operator training, controlled openfire system etc. Specific measures for conveying material include slippage detection on the conveyor belt, speed synchronization, power consumption measurement, and regular diagnostics. When designing new equipment, use explosion-proof constructions and install explosion relief or suppression equipment. Leak prevention is provided by regular visual inspections, revisions, installation of leak detection equipment etc.

Key words: preventive measures, accident, explosion, fire, leak, cause of accident.


Pro stanovení konkrétních preventivních opatření pro provoz zařízení v cukrovarnickém průmyslu byla sestavena autorská databáze, která obsahuje seznam havárií v těchto zařízeních od roku 1982 do roku 2018. Analýzou příčin a typu havárií byla následně stanovena preventivní opatření. Za sledované období došlo k 18 úmrtím, 56 těžkým zraněním a 142 lehkým zraněním. Jako hlavní typy havárií jsou uvedeny úniky látky do životního prostředí, výbuch, požár či disperze. Příčiny havárií byly nejčastěji organizačního charakteru (nedostatečná analýza procesu, nastavení postupů, chyba v návrhu či konstrukci zařízení), dále pak byl jako příčina havárie uveden lidský činitel (chyba obsluhy, neplnění povinností, úmyslný čin), externí vlivy (přírodní události, selhání zařízení) a ostatní příčiny. Jako preventivní opatření lze uvést pravidelný úklid prostor, používat schválená elektrická zařízení, pravidelné školení obsluhy, řízený systém prací s otevřeným ohněm atd. Konkrétním opatřením pro dopravu materiálu je detekce skluzu materiálu na dopravníkovém pásu, synchronizace rychlostí, měření spotřeby elektrické energie či pravidelná diagnostika. Při návrhu nového zařízení využít konstrukcí odolných proti výbuchu a instalaci zařízení na odlehčení či potlačení výbuchu. Prevenci úniku kapalin slouží pravidelné kontroly, revize, instalace zařízení pro detekci úniku apod.

Klíčová slova: preventivní opatření, havárie, výbuch, požár, únik, příčina havárie.

Listy cukrov. řepař., 136, 2020 (5–6): 213–219.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz