HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SUCHOMEL Josef1, ŠIPOŠ Jan1, HEROLDOVÁ Marta2
(1Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství, Mendelova univerzita v Brně; 2Ústav ekologie lesa, Mendelova univerzita v Brně)

Gradace hraboše polního (Microtus arvalis) v roce 2019 v řepařských výrobních oblastech a její význam z hlediska škod na řepné produkci
Gradation of Common Vole (Microtus arvalis) in 2019 in Sugar Beet Production Areas and Its Importance in Terms of Damage to Sugar Beet Production


The dynamics of the common vole (Microtus arvalis) in 2019 was presented; during this year, an unusual population growth occurred in the areas of sugar beet growing. The data obtained from the state administration monitoring program were used for the evaluation of the potential impact of population gradation on the production of sugar beet. Altogether twelve sugar beet regions were evaluated at the level of regions and selected districts suitable for sugar beet cultivation. The results showed that the most vulnerable districts were located in Moravia (districts: Zlínský, Olomoucký, Jihomoravský) which is probably related to the character of the landscape in relation to agricultural land use. Sugar beet areas in Bohemia showed lower population densities of voles and less damage can thus be expected. In areas where the population increase was not so significant, it is possible to assume an increase in vole population density the following year if the population is still in the process of reproduction. For a timely damage prevention, monitoring of rodent density is necessary and if harmful population density is detected during the spring period (more than 50 active burrows/ha), the population should be regulated by the recommended methods. By using this example of vole gradation, it can be expected that in case of future out­breaks, the sugar beet areas in Moravia will be the most affected.

Key words: common vole, gradation, population dynamics, sugar beet, sugar beet production area.


V článku je prezentována dynamika výskytu hraboše polního (Microtus arvalis) v roce 2019, kdy došlo k neobvyklé gradaci populace v oblastech pěstování řepy cukrové. K hodnocení byla využita data získaná v rámci monitoringu státní správy a na jejich základě byl posouzen potenciální vliv na produkci cukrovky. Celkem se hodnotilo dvanáct řepařských oblastí na úrovni krajů a v nich vybrané okresy vhodné pro pěstování cukrové řepy. Výsledky ukázaly, že nejvíce ohroženy byly okresy v řepařských výrobních oblastech na Moravě (kraje Zlínský, Olomoucký, Jihomoravský), což pravděpodobně souvisí s charakterem krajiny ve vztahu k zemědělskému využívání půdy. Řepařské oblasti na území Čech vykazovaly nižší populační hustoty hrabošů a lze proto předpokládat i nižší škody. V oblastech, kde nebylo přemnožení hrabošů tak výrazné, je možné zvýšení populační hustoty v následujícím roce, pokud je populace stále ve fázi rozmnožování. K předcházení škod je nutný včasný monitoring početnosti a po zjištění škodlivého výskytu v jarním období (více jak 50 aktivních nor na 1 ha) pak regulace populace doporučenými metodami. Na příkladu sledované gradace můžeme předpokládat, že v případě budoucích přemnožení mohou být nejvíce zasaženy řepařské oblasti jižní a střední Moravy s potenciálem největších škod na porostech cukrové řepy.

Klíčová slova: hraboš polní, gradace, populační dynamika, řepa cukrová, řepařská výrobní oblast.

Listy cukrov. řepař., 136, 2020 (4): 160–164.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz